دسته‌بندی نشده

الدرس السابع: لا تقنطوا

ترجمه: ناامید نشوید «مَن طَلَبَ شیئاً وَ جَدَّ وَجَدَ» ترجمه:هر کس چیزی را بخواهد و تکاپو کند، به دست می […]