دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: کاهش محتوا: خلاصه نویسی

«با اطّلاعی که از احوال و افکار یعقوب پسر لیث داریم، می‌دانیم که او به قصد ایجاد یک دولت مستقلّ […]