دسته‌بندی نشده

آموزه سوم: نوشته های عینی

پیش تر آموختیم که نوشته انواعی دارد. در این درس، شیوه نوشتن متنهای عینی را می آموزیم. هنگام نوشتن متن […]