دسته‌بندی نشده

آموزه دوم: نگارش ادبی(۱)نثر ادبی

دو متن زیر را که هر دو توصیف یک پدیده است با هم مقایسه کنید. ■ کوه‌ها، برجستگی‌های بلندی هستند […]