دسته‌بندی نشده

آموزه دهم: بانگ جرس

۱- وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم / دل بر عبور از سدِّ خار و خاره بندیم قلمرو […]