دسته‌بندی نشده

گزارش منطق الطیر

مجمعی کردند مرغان جهان آنچه بودند آشکارا و نهان قلمرو زبانی: مجمع: محل اجتماع، انجمن / مجمعی کردند: در جایی […]