دسته‌بندی نشده

خط و زبان در ایران پیش از اسلام

الف) خط تاریخ ادبیات فارسی به سخنی سرگذشت زبان و خط فارسی هم هست؛ بنابراین بد نیست بدانیم که خط […]