دسته‌بندی نشده

آموزه نهم: اغراق، ایهام و ایهام تناسب

◄اغراق در لغت به معنی سخت کشیدن کمان است و در اصطلاح بدیع، زیاده روی در توصیف یا مدح یا […]