دسته‌بندی نشده

داستان جنگ حضرت علی و عمرو

آموختیم که حماسه دو گونه است: طبیعی و مصنوعی. یکی از حماسه های مصنوعی و سنّتی حمله حیدری از باذل […]