دسته‌بندی نشده

آموزه دوازدهم: جناس و انواع آن

به دو کلمۀ همجنس و همسان «جناس» می‌گویند. این دو گاه جز معنا، هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند، و […]