دسته‌بندی نشده

جمله

جمله سخنى است که از نهاد و گزاره تشکیل شده است و نهاد دوگونه است: نهاد جدا و نهاد پىوسته […]