دسته‌بندی نشده

توانمندی پارسی در واژه سازی

در بخش پیش روشن داشتیم که نیازی نیست، برای همه واژه‌های نیرانی، برابر پارسی بسازیم؛ دیگر اینکه همه زبانهای پیشرفته […]