دسته‌بندی نشده

آموزه هفتم: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم

الف) دورۀ معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی منظور از ادبیات معاصر آثار ادبی هستند که پس از مشروطیت پدید […]