دسته‌بندی نشده

آموزه یکم: نیکی

۱- یکی روبهــی دید بی دســت و پای/ فرو مــــاند در لطف و صـنع خدای قلمرو زبانی: یکی: یک نفر […]