دسته‌بندی نشده

برآیند

دوره‌های سره‌نگاری از آنچه گذشت بر می‌آید که جنبش و گرایش سره‌نویسی را می‌توان در شش دوره بررسید: سبک خراسانی، […]