دسته‌بندی نشده

نقش در یک نگاه

نوع جمله و نقش‌های دستوری   اجزای اصلی جمله: نهاد، مفعول، مسند، متمّم فعل، فعل %   شناسایی نوع فعل، اجزای اصلی […]