دسته‌بندی نشده

آموزه شانزدهم: کباب غاز

محمدعلی جمال زاده: نویسندۀ داستان / لحن: داستان روایی / زاویۀ دید: اول شخص / نوع نثر: نثری سرشار از […]