دسته‌بندی نشده

درست‌نگاری

گزاردن، گذاشتن و گذشتن گزاردن: بن ماضی← گزارد، بن مضارع← گزار/ معنی: انجام دادن، ادا کردن، گزارش کردن، تفسیر کردن؛ […]