دسته‌بندی نشده

آموزه ششم: لف و نشر، تضاد و متناقض نما

لف در لغت به معنی «پیچیدن» و نشر به معنی «گستردن» است و دراصطلاح بدیع، هرگاه شاعر یا نویسنده دو […]