دسته‌بندی نشده

آموزه هجدهم: عشق جوانی

◙ آیا چیزی در مخیلۀ آدمی می‌گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد، / اما جان صادق من آن را […]