فارسی (۳)

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

شبکه تلگرامی: JS_ir@

ارجنامه منطقه ۵/ سعید جعفری

اینستاگرام: jafari.saeed.ir