علوم و فنون ادبی (۲)

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

شبکه تلگرامی: JS_ir@

کتاب علوم و فنون 2 سعید جعفری
کتاب علوم و فنون ۲ سعید جعفری

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.