آموزه شانزدهم: پرنده آزادی

ماه

روشنی اش را

در سراسر آسمان

می پراکَنَد

و لکّه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

آموزه ۱۶: پرنده آزادی

مهم ترین کار یک خواننده، به هنگام خواندن شعر، ترکیب لحن ها با یکدیگر است؛ به گونه ای که آهنگ کلّی شعر از آغاز تا پایان حفظ شود.

در سرودۀ زیر، لحن های حماسی، عاطفی و توصیفی درهم آمیخته شده اند.

محمد در آغوش پدر

چونان پرنده ای بیمناک

آشیان دارد،

از بیم دوزخ آسمان.

-آه ای پدر، پنهانم کن، پنهان

بال های من در برابر این توفان

ناتوان است، ناتوان

در برابر این تیرگی

و آنها که در بالا در پروازند.

محمد، فرشته بی پناهی است

شکارش می‌کنم…

«محمد الدوره»

خونی است که از بعثت پیامبران

جوشیده است

پس ای محمد، صعود کن!

صعود کن تا سدره المنتهی!

محمود درویش (شاعر فلسطینی(

شعری برای «محمد الدّوره» نوجوان فلسطینی که در سال ۱۳۷۸ ه .ش ( ۲۰۰۰ میلادی( بر اثر هجوم بی رحمانۀ نیروهای اشغالگر  اسرائیل در آغوش پدرش به شهادت رسید.

کودکان سنگ

دنیا را خیره کردند

با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود

چونان مشعل ها درخشیدند

و چونان بشارت از راه رسیدند

ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.

آه ای لشکریان خیانت ها و مزدوری ها!

هر قدر هم که تاریخ درنگ کند

به زودی، کودکان سنگ، ویرانتان خواهند کرد!

ای دانش آموزان غزّه

در گستره نبردهاتان پیش بروید.

ای دوستان کوچک ما سلام!

رخساره فلسطین پر فروغ و تابان می‌شود.

نزار قَبّانی، ترجمۀ عبدالرضا رضایی نیا؛ با اندکی تغییر و کاهش

۱- در بند اوّل شعر پرندهٔ آزادی، تشبیه ها را بیابید.

۲- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟

۳- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می‌کنند؟

۱- به جمله های زیر توجه کنید:

◙ پدر نیما کتاب را از فلان مغازه خرید.

◙ زینب، چند مجلّه از دوستش گرفت.

» در گروه های اسمیِ فلان مغازه و چند مجلّه دو وابستۀ پیشین چند و فلان دیده می شود این واژگان صفت مبهم نامیده می‌شوند؛ زیرا نوع، چگونگی، شمار و مقدار اسم را به طور نامعیّن نشان می دهند. صفت مبهم، پیش از اسم (هسته) می‌آید و وابستۀ پیشین اسم محسوب می شود.

۲- دربارۀ ادبیات پایداری تحقیق کنید و نتیجۀ آن را در کلاس مطرح کنید.

۳- با راهنمایی معلم خود، دربارۀ نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس ارائه دهید.

۱- پیشوند «بـ» را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافتۀ آنها را بنویسید.

◙ آمد                                                         ◙ افروخته است                                                   ◙ افکنده بودند

۲- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه های اسمی را بیابید و هسته، وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

◙ هر سخن ارزشمند را پاس بدار.

◙ هر روز، یک شعر زیبا بخوان.

◙ دانش آموزان، چند درخت کاشتند.

۳- درک و دریافت خود را از این بخش شعر کودکان سنگ بنویسید.

«وطنی زاده می‌شود در چشم ها

و اُفقی دیگر، نمایان … »

هنگام افزودن پیشوند «بـ» به فعل هایی که با همزه (ء) شروع می‌شوند، املای واژه تغییر می‌کند و «ی» جایگزین همزه می‌شود؛

مانند: اندیشد بیندیشد

افتاد بیفتادانداخت ← بینداخت

Follow by Email
YouTube
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
پیمایش به بالا