آموزه دوم: عینک نوشتن

منظور از عینکِ نوشتن، نوعِ نگاهِ نویسنده به موضوع است.

اگر از دریچه پدیده های دیداری (محسوسات) به موضوع بنگریم، نوشته ای عینی و محسوس تولید می شود؛ امّا اگر از پنجره ذهن و خیال به موضوع نگاه کنیم، نتیجه آن، خلق نوشته ای ذهنی و خیال انگیز خواهد بود.

پس، اصلی ترین علّت تفاوت نوشته ها، نوعِ نگاهِ نویسنده به موضوع است.

شمارک بندی آموزه ۲

هنجار نوشتار ۲

یکی دیگر از هنجارهایی که باید در نوشتار به آن توجّه کرد، ارتباط معنایی واژه ها در جمله است. گاهی به نظر می آید می توان دو واژه هم معنی را جایگزین یکدیگر کرد.

در حالی که هنگام کاربرد واژه، توجّه به بافت جمله و ظرایف معنایی هر واژه، ضروری است؛ زیرا هر واژه ارزش معنایی ویژه ای دارد و در بافت وابسته به خود به کار می رود. به نمونه های زیر، توجّه کنید.

 الف)

۱- سرانجام پس از جست وجوی بسیار، خانه مناسبی پیدا کرد.

۲- سرانجام پس از جست وجوی بسیار، سرای مناسبی پیدا کرد.

ب)

۱- پس از تحمّل رنج فراوان به سرای باقی شتافت.

۲- پس از تحمّل رنج فراوان به خانه باقی شتافت.

چنان که ملاحظه می کنید اگرچه « خانه » و « سرا » هم معنی اند؛ امّا هر یک متناسب با فضای خاصّی به کار می روند. در جمله (الف) واژه «خانه » و در جمله (ب) واژه «سرا» مناسب است.

مَثَل نویسی

مثل های زیر را بخوانید، سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید.

از تو حرکت از خدا برکت.

از تو حرکت از خدا برکت

آب که یک جا ماند، می گندد.

مرداب

کارِ نیکو کردن از پرُ کردن است.

بادآورده را باد می برد.

تو نیکی می کن و در دجله انداز.