آزمون خرداد و شهریور: فارسی۳

آزمون نهایی خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۹

shomarak-f3

شرایط قبولی در پایه دوازدهم