بایگانی برچسب: s

نیایش: به امید تو

قلمرو زبانی: ازل: زمان بی‌آغاز / ابد: زمان بی پایان / فرسوده: کهنه و پوسیده / / حذف فعل به قرینه معنایی / قلمرو ادبی: قالب: مثنوی / وزن:‌ مفتعلن مفتعلن فاعلن / تضاد: بوده نابوده؛ ازل، ابد؛ زنده، فرسوده  / واژه‌آرایی: ما / واج‌آرایی «ب»

پیام: ازلی و ابدی بودن خدا و فناپذیری آدمیان

قلمرو زبانی: دوش: شانه / قلمرو ادبی: حلقه زن: کنایه از یاری جو / خانه به دوش: کنایه از بی خانمان و تهیدست / حلقه به گوش: کنایه از برده / واژه‌آرایی: توایم، حلقه / جناس: دوش، گوش / تشبیه: چون در تو / واج‌آرایی «    ﹻ »

پیام: اقرار به نیازمندی همگان به یزدان

قلمرو زبانی: از پی: به خاطر / بخشاییدن: آمرزیدن (بن ماضی: بخشا؛ بن مضارع: بخشود)  / بخشیدن: ارزانی داشتن (بن ماضی: بخشید؛ بن مضارع: بخش) / قلمرو ادبی: امید، بیم: تضاد / ببخشای، ببخش: شبه اشتقاق / واژه‌آرایی: تو / واج‌آرایی «ب»

پیام: بخشندگی یزدان

قلمرو زبانی: یاور: یاریگر / راندن: دور کردن / که: چه کس / قلمرو ادبی: روی آوردن: کنایه از توجه و درخواست کردن / یاوریم، آوریم: جناس / به، که: جناس / جناس همسان: که (۱- زیرا ۲- چه کسی)

پیام: درخواست یاری

قلمرو زبانی: خجل: شرمنده / اِنعام: احسان، بخشش (شبه هم آوا: انعام: چهارپان) / قلمرو ادبی: حس آمیزی: سخن خام / واژه‌آرایی، ردیف: خویش

پیام: درخواست آمرزش

قلمرو زبانی: پیش: نزد / قلمرو ادبی: بی سر و پا: کنایه از تهیدست و ناتوان / گر، سر: جناس / واژه‌آرایی: آمدیم، تو

پیام: امید به لطف خدای

قلمرو زبانی: مونس: همدم / غمخواره: دلسوز و مهربان / چاره کردن: درمان کردن / بیچاره: بدبخت / قلمرو ادبی: واژه‌آرایی: چاره / واج‌آرایی: چ / واژگان قافیه: غمخوارگان، بیچارگان / حروف قافیه: ارگان (ار + ﹻ گان)

پیام: درخواست یاری

قلمرو زبانی: نواختن: نوازش و دلجویی کردن / قلمرو ادبی: در، گر: جناس / ننوازی، نواخت: همریشگی / واژه‌آرایی: تو/ پرسش انکاری

پیام: ناتوانی بنده در برابر یزدان