بایگانی برچسب: s

فارسی پایه هشتم

آموزه چهارم: سفر شکفتن

آموزه هشتم: آزادگی

آموزه یازدهم: پرچم داران

آموزه پانزدهم: درس آزاد

آموزه پنجم: درس آزاد

آموزه نهم: نوجوان باهوش

آموزه دوازدهم: شیر حق

آموزه شانزدهم: پرنده آزادی

آموزه ششم: راه نیک بختی

آزمون دی ماه

آموزه سیزدهم: ادبیات انقلاب

آموزه هفدهم: راه خوشبختی

آموزه هفتم: آداب نیکان

آموزه دهم: قلم سحرآمیز

آموزه چهاردهم: یاد حسین

آزمون خرداد ماه

شبکه تلگرامی: JS_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

saeedjafari
jafarisaeed

نشانی فیلمهای سعید جعفری در آپارات

https://www.aparat.com/jafarisaeed

نشانی فیلمهای سعید جعفری در یوتیوپ

https://www.youtube.com/channel/UCPkVieooDMyUMH3t58r0KXw

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲