بایگانی برچسب: s

الدرس الخامس: الصداقه

– کَیفَ حالک؟ – اَلْحَمدُ لِلّٰهِ؛ جَیِّدَهٌ وَ کَیفَ أَنتِ؟ (حالت چطور است؟ – ستایش ویژه خداست؛ خُب؛ تو چطوری؟)

اَلصَّداقَهُ

واژگان درس پنجم عربی هشتم

«أسْرین» طالِبَهٌ فِی الصَّفِّ الثاّنیِ المُتَوَسِّطِ. هیَ جاءَتْ مِنْ «سَننَدَج» إلی «طهران». (اسرین دانش آموزی در کلاس دوم متوسطه است. او از سنندج به تهران آمده است.)

هیَ طالبِهٌ جَدیدَه فِی المَدرَسَهِ وَ بَقِیَتْ مُدَّهَ أُسبوعَینِ وَحیدَهً. (او دانش آموزی تازه ای در مدرسه است و مدت دو هفته تنها مانده است.)

فِی الْأسُبوعِ الثّالِثِ، فی یَومِ السَّبْتِ جاءَتْ إلَیها إحْدی زَمیلاتِها بِاسْمِ «آیلار» (در هفته سوم در روز شنبه یکی از همکلاسی هایش به نام آیلار نزد او آمد.)

وَ بَدَأَتْ بِالْحِوارِ مَعَها فی ساحَهِ الْمَدرَسَهِ. (و شروع کرد که با او در حیاط مدرسه گپ و گفتی داشته باشد.)

گپ و گفت

اَلْحِوارُ بَیْنَ الطّالِبَتَینِ «أَسْرین» وَ «آیلار» (گفت و گو میان دو دانش آموز: اسرین و آیلار.)

– کیَفَ حالُکِ؟ (حالت چطور است؟)                             – الَحَمدُ للِهّ.ِ؛ جَیِّدَهٌ وَ کیَفَ أنَتِ؟ (- ستایش ویژه خداست؛ خوب؛ تو چطوری؟)

– أنَا بخَیرٍ. مَا اسْمُکِ؟ (من خوبم. نامت چیست؟)                               – اسْمی «أسْرین». (نامم اسرین است.)

– اسِمٌ جَمیلٌ. ما مَعْناهُ؟ (نام زیبایی است. معنایش چیست؟)            

– باِلکْرُدیهِّ بِمَعنیَ الدَّمْع. وَ مَا اسْمُکِ؟ (به کردی به معنای اشک است. اسم تو چیست؟)

– اسِمی آیلار. (نام من آیلار است.)                               – ما مَعنیَ اسْمِکِ؟ (معنای نامت چیست؟)

– آیلار باِلتُّرکیَّهِ بِمَعنیَ الْأقْمارِ. (آیلار در ترکی به معنای ماه هاست.)                       

– اسْمٌ جَمیلٌ جِدّا وَ مَعناهُ جَمیلٌ أیَضا. (نامی بسیار زیباست و معنایش نیز زیباست.)

– مِنْ أیِّ مَدینَهٍ أنَتِ؟ (تو از چه شهری هستی؟)            – أنَا مِنْ سنندج. أ أنَتِ مِنْ طهران؟ (من از سنندجم. آیا تو از تهرانی؟)

– لا؛ أنَاَ مِنْ تبریز وَ ساکنَهٌ هُنا. (نه؛ من از تبریزم و اینجا باشنده ام.)                      – فَأنَتِ مِثلْی أیَضاً. (پس تو هم مانند منی.)

– لمِاذا جِئْتُم إلی طهران؟ (چرا به تهران آمدید؟)            – لِأنَّ والِدی فی مُهِمَّهٍ إداریَّهٍ. (زیرا پدرم در مأموریت اداری است.)

– کمْ سَنَهً مُهِمَّهُ والِدِکِ؟ (مأموریت پدرت چند سال است؟)                          – سَنَتَینِ. (دو سال.)

– أَینَ بَیتُکُم؟ (خانه تان کجاست؟)                                                  – فی ساحَهِ خُراسان. (در میدان خراسان.)

– عَجَباً! بَیتُنا فی نَفْسِ الْمَکانِ. (شگفتا خانه ما نیز در همان جاست.)                  – أَ تَصدُقینَ؟! (آیا راست می‌گویی؟)

– نَعَم؛ بِالتَّأکیدِ؛ مَتی جِئْتُم؟  (آری؛ البته؛ کی آمده ای؟)                             – جِئْنا قَبْلَ شَهْرٍ. (ماه پیش آمده ایم.)

– فَنَحنُ جارَتانِ وَ زَمیلَتانِ. (پس ما همسایه و هم کلاسی ایم.)       – فَکَیفَ ما رَأَیْتُکِ حَتَّی الْآنَ؟ (پس چرا تاکنون تو را ندیده ام.)

– عَجیبٌ. ما مِهنَهُ أَبیکِ؟ (شگفتا. پیشه پدر تو چیست؟)                                      – هوَ مُهَندِسٌ. (او مهندس است.)

– هَلْ تَأتینَ إلی بَیتِنا؟ (آیا به خانه ما می‌آیی؟)                                              – بِکُلِّ سُرورٍ. (با کمال میل؟)

– مَتی؟ (کی؟)                     – بَعدَما یَسمَحُ لی والِدی وَ تَقبَلُ والِدَتی. (پس از اینکه پدرم به من اجازه داد و مادرم پذیرفت.)

– وَ هَلْ یَأْتی أَبوکِ؟ وَ هَلْ تَأْتی أُمُّکِ؟ (آیا پدرت هم می‌آید؟ آیا مادرت هم می‌آید؟)        

– إِنْ شاءَ اللّهُ سَأَسْأَلُهُما. (اگر خدا بخواهد از آن دو خواهم پرسید.)

اَلْغَریبُ مَنْ لَیْسَ لَهُ حَبیبٌ. (ناآشنا کسی است که دوستی ندارد.)

فعل مضارع

اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ (یَفْعَلُ، تَفْعَلُ)، (نَفْعَلُ)

هذَا الْعُصْفورُ یَشْرَبُ الْماءَ. (این گنجشک آب می‌خورد.)                    هذِهِ الزَّرافَهُ تَشْرَبُ الْماءَ. (این زرافه آب می‌خورد.)

نَحْنُ نَلْعَبُ کُرَهَ الْقَدَمِ. (ما فوتبال بازی می‌کنیم.)                                 نَحْنُ نَعْمَلُ فِی الْمُختَبَرِ. (ما در آزمایشگاه کار می‌کنیم.)

فنّ ترجمه

دو کاربُرد برای حرفِ «ما»:

برای منفی کردنِ فعل ماضی؛ مانند: «ما»

ما سَمِعْنا: نشنیدیم

«ما» به معنای «چیست؟»؛ مانند: ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا موسی

ای موسی، آن چیست در دست راستت؟

اکنون این جمله ها را ترجمه کنید.

ما ظَلَمْناهُم وَلکِنْ ظَلَموا أنفسهم. (به ایشان ستم نکردیم؛ بلکه ایشان خودشان به خودشان ستم ورزیدند.)

ما ذلِکَ الشَّیءُ فی یَدِکَ؟ (آن چه چیزی است در دستت؟)

اَلتَّمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

با مراجعه به متن درس، پاسخِ درست کدام است؟

۱- لمِاذا جاءَتْ أسْرَهُ أسْرین إلی طهران؟ (چرا خانواده اسرین به تهران آمدند.)    ■ لِمُهِمَّهٍ إداریَّهٍ (برای مأموریت اداری)      □ لِمُعالَجَهِ بِنتِهِم (برای درمان دخترشان)

۲- کَمْ أُسبوعاً بَقِیَتْ أَسرین وَحیدَهً؟ (اسرین چند هفته تنها ماند.)         □ أُسبوعاً واحِداً (یک هفته)   /   ■ أُسبوعَینِ (دو هفته)

۳- فی أَیِّ صَفٍّ کانَتْ أَسرین؟ (اسرین کلاس چندم بود؟)    □ فِی الصَّفِّ الْأوَّل (در کلاس نخست) /   ■ فِی الصَّفِّ الثّانی (در کلاس دوم)

۴- أَینَ بَیتُ أَسرین وَ آیلار؟  (خانه اسرین و آیلار کجاست؟)   /   ■ فی ساحَهِ خُراسان (در میدان خراسان)   /   □ خَلْفَ الْمَدرَسَهِ (پشت مدرسه)

۵- هَلْ أَسرین مِنْ تبریز؟ (آیا اسرین از تبریز است؟)   /   □ نَعَم؛ هیَ تبریزیَّه (آری؛ او تبریزی است.)   ■ لا؛ هیَ سنندجیَّهٌ. (نه؛ او سنندجی است.)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

جمله های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

نَحنُ نَصْعَدُ الْجَبَلَ. (ما از کوه بالا می‌رویم.) نَحنُ نَذْهَبُ إلی بُیوتِنا. (ما به خانه هایمان می‌رویم.)

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

کدام کلمه با دیگر کلمه ها از نظر معنا و مفهوم ناهماهنگ است؟

۱- یَد (دست)    /  عَین (چشم)       /     وَجْه (چهره)         /    جار (همسایه)      ■

۲- سَمَکَه (ماهی)  ■   / ساحَه (حیاط، میدان)/     شارِع (خیابان)    /    طَریق (راه)      

۳- أُسبوع (هفته)  /  خُبز (نان)        ■       شَهْر (ماه)          /    سَنَه (سال)       

۴- بَقَرَه (گاو)    /   فَرَس (اسب)     /      مِهنَه (پیشه)          ■     غُراب (کلاغ)     

۵- حدّاد (آهنگر) /   حَلْوانیّ (شیرینی فروش) /      مُمَرِّضَه (پرستار)      /     ریاضَه (ورزش)     ■

۶- باب (در)    /  نافِذَه (پنجره)     /      رِسالَه (نامه)         ■     جِدار (دیوار)      

۷- تُفّاح (سیب)   /   مَوقّف (ایستگاه)   ■       عِنَب (انگور)       /     رُمّان (انار)       

۸- اَلْفِضَّه (نقره)  ■    اَلسَّبْت (شنبه)    /      اَلثُّلاثاء (سه شنبه)   /   اَلْخَمیس (پنج شنبه) 

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.

مِهْنَه (پیشه) = شُغْل              أَتی (آمد)= جاءَ                   بَساتین (باغ ها) = حَدائِق                    قادِم (آینده) ≠ ماضی (گذشته)

بَیْع (فروش) ≠ شِراء (خرید)  یَصْدُقُ (راست می‌گوید) ≠ یَکْذِبُ (دروغ می‌گوید)  شاهَدَ (دید) = رَأی  لَیل (شب) ≠ نَهار (روز)

طَیِّب (خوب) = جَیِّد       عاقِل (خردمند) ≠ جاهِل (نادان)       کَبیر (بزرگ) ≠ صَغیر (کوچک)          سِعْر (بها) = قیمه

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

ترجمه کنید:

۱- اَلْجاهِلُ یَکْذِبُ وَ الْعاقِلُ یَصْدُقُ. (نادان دروغ می‌گوید و خردمند راست.)

۲- أنَا ذَهَبْتُ أَمسِ و أَنتَ سَوْفَ تَذْهَبُ غَداً. (من دیروز رفتم و تو فردا خواهی رفت.)

۳- یا زَمیلی، ما هذَا الْمِصباحُ؟ أَنا ما رَأَیْتُهُ مِن قَبْل. (همکارم، این چراغ چیست؟ من پیش از این آن را ندیده ام.)

۴- أَنتِ رَجَعْتِ قَبْلَ ساعَهٍ و نَحنُ سَنَرْجِعُ بَعْدَ ساعَهٍ. (تو ساعتی پیش بازگشتی و ما ساعتی دیگر بازخواهیم گشت.)

۵- والِدَتی سَتَطْبُخُ طَعاماً لَذیذاً وَ نَحنُ سَوْفَ نَأْکُلُهُ. (مادرم خوراک خوشمزه ای خواهد پخت و ما آن را خواهیم خورد.)

کَنْزُ الْحِکْمَهِ (گنج دانش)

بخوانید و ترجمه کنید.

۱- اَلْعُلَماءُ مَصابیحُ الْأرْضِ. (دانشمندان چراغ های زمین اند.)

۲- اَلْعِلْمُ خَزائِنُ وَ مِفْتاحُهَا السُّؤالُ. (دانش گنجینه هایی است و کلید آن پرسش است.)

۳- إنَّ الْعِلْمَ حَیاهُ الْقُلوبِ وَ نورُ الْأبصارِ. (هر آینه دانش زندگی دلها و نور چشم هاست.)

۴- أعلَمُ النّاس، مَنْ جَمَعَ عِلْمَ النّاسِ إلی عِلْمِهِ. (داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند.[به دانش خودش بیفزاید.])

۵- اَلْعِلْمُ خَیْرٌ مِنَ الْمالِ. اَلْعِلْمُ یَحْرُسُکَ و أنتَ تَحْرُسُ الْمال. (دانش بهتر از مال است. دانش تو را پاس می‌دارد و تو مال را پاس می‌داری.)

درباره معنا و ریشه نام خود تحقیق کنید.

أَسعارُ النُّقودِ فِی الْعَتَباتِ الْمُقَدَّسَهِ (قیمت ارزها در آستانه‌های سپند)

– أرُیدُ تَصریفَ نقُودی إلیَ الدّینارِ. (می‌خواهم پول‌هایم را دینار کنم.)   – أهَلاً بکَ، یا زائرُ. (خوش آمدید؛ ای زیارت کننده.)

– کَیفَ تَصریفُ النُّقودِ؟ (دگرکرد ارزها چگونه است؟)               – الَإْسَعارُ مَکتوبَهٌ علَی هذِه اللوَّحهِ. (قیمتها بر این تخته نوشته شده است.)

– هَلِ الْأسَعارُ فی کلِّ السّوقِ واحِدَهٌ؟ (آیا قیمت ها در هر بازاری یکسان است.) – باِلتأَّکیدِ، الَأْسَعارُ ثابتِهٌ. (البته قیمت ها ثابت است.)

– جوَلهَ صَغیرَهٌ فی سوقِ الصَّرّافینَ؛ ثُمَّ أَرجِعُ. (گردش کوتاهی در بازار ارز می‌کنم؛ سپس برمی‌گردم) 

– لا بأَسَ؛ أنَتَ حُرٌّ. أناَ فی خِدمَهِ الزُّوّارِ. (اشکالی ندارد. تو آزادی. من در خدمت زیارت کنندگانم.)

بعَدَ دقَائقِ (پس از چند دقیقه)

– رَجَعتُ عِندَکَ یا أَخی. (برادرم، برگشتم پیش تو.)                  

– أنَاَ فی خِدمَتِکَ. ماذا عِندَکَ؟ یورو أمْ تومان؟ (من در خدمت توام. چه داری؟ یورو یا تومان؟)

– عِندی تومان. (من تومان دارم.)                   – سَأقَولُ لکَ مِقدارَ التصَّریفِ. (مقدار تبدیل را به تو خواهم گفت.)

پی دی اف درس پنجم عربی پایه هشتم

الدرس الأول: مُراجَعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ  

لِمَنْ هذَا الْبَیتُ؟ (این بیت از کیست؟)

– لِلشّاعِرَهِ الْإیرانیَّهِ بروین إعتصامی. (برای سراینده ایرانی پروین اعتصامی)

المعجم درس اول

مُراجَعَهُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ  (بازخوانی درسهای کلاس هفتم)

اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الطُّلّابُ؛  (ای دانش‌آموزان، درود بر شما.)

أَهْلاً وَ سَهْلاً بِکُم فِی الصَّفِّ الثّامِنِ؛  (به کلاس هشتم خوش آمدید.)

کَیْفَ حالُکُمْ؟  (حالتان چطور است؟)

اَلسَّنَهُ الدِّراسیَّهُ الْجَدیدَهُ مُبارَکَهٌ. (سال آموزشی نو خجسته)

اَلْحَمْدُ لِلّهِ لِأَنَّکُم قادِرونَ عَلی فَهْمِ النُّصوصِ وَ الْعِباراتِ الْبَسیطَهِ. (ستایش از آن خداست؛ زیرا شما توانا بر فهم متنها و عبارتهای ساده اید.)

سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی

التمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

ترجمه کنید.

۱- أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما. (شما از دوستتان یاد کردید.)

۲- هُمْ لَعِبوا کُرَهَ الْقَدَمِ. (ایشان فوتبال بازی کردند.)

۳- أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ. (شما نامه‌هایی نوشتید.)

۴- هُما نَجَحا فِی امْتِحانِهِما. (آن دو در آزمونشان کامیاب شدند.)

۵- هُنَّ وَصَلْنَ إلَی المَوقفِ. (ایشان به ایستگاه رسیدند.)

۶- هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. (آن دو کلیدشان را پیدا کردند.)

٧- أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً. (من برنج خوشمزه‌ای پختم.)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

با توجّه به تصویر پاسخ کوتاه دهید.

ما هذِہِ؟ – نافذه                                          أ هذا قَمیصٌ أَمْ سِروالٌ؟ – قَمیصٌ.               أیَنَ جلَسَتْ هذِہ الْمَرأهَ؟ُ – فی البستان.

(این چیست؟ – پنجره.)                         (این پیراهن است یا شلوار؟ – پیراهن.)     (این زن کجا نشسته است؟ – در باغ.)

لِمَنْ هذَا الْبَیتُ؟ – لبروین اعتصامی                      کَمْ عَدَدُ الْأَحجارِ؟  – ثلاثه                                مَنْ هذَا الشّاعِرُ؟ – سعدی

(این خانه از آن کیست؟- برای پروین اعتصامی.)  (تعداد سنگها چندتاست؟ – سه تا.)      (این سخنور کیست؟ – سعدی.)

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

زیر هر تصویر، تعداد آن را به عربی بنویسید.

واحِد (یک)- اِثنانِ (دو)- ثَلاثَه (سه)- أرَبعَه (چهار)- خَمسَه (پنج)- سِتَّه (شش)- سَبعَه (هفت)- ثَمانیَه (هشت)- تِسعَه (نه)- عشَرهَ (ده)- أَحَدَعشَر (یازده)– اِثناعَشَرَ(دوازده)

سرباز

              ثمانیهُ جُنودٍ (هشت سرباز.)                                                خَمسهُ شُهَداء (پنج شهید.)

أحدَعَشرَ لاعِبا (یازده بازیکن.)                                                   تسعهُ أَلوان (نه رنگ.)

                 اِثناعَشَرَ شَهرْا (دوازده ماه.)                                               سَبعَه کُتُبٍ (هفت کتاب.)

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

ترجمه کنید.

۱- أَنتُما ذَکَرتُما صَدیقَکُما. (شما از دوستتان یاد کردید.)

۲- هُمْ لَعِبوا کُرَهَ الْقَدَمِ. (ایشان فوتبال بازی کردند.)

۳- أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ. (شما نامه‌هایی نوشتید.)

۴- هُما نَجَحا فِی امْتِحانِهِما. (آن دو در آزمونشان کامیاب شدند.)

۵- هُنَّ وَصَلْنَ إلَی المَوقفِ. (ایشان به ایستگاه رسیدند.)

۶- هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. (آن دو کلیدشان را پیدا کردند.)

٧- أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً. (من برنج خوشمزه‌ای پختم.)

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

عبارت های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

اَلتَّمْرینُ السّادِسُ:

جاهای خالی را با کلمه مناسبی از داخل کمانک پر کنید.

(أَسوَد (سیاه)- أَبیَض (سپید)- أَحمَر (سرخ)- أَزرَق (آبی)- أَخضَر (سبز)- أَصفَر (زرد))

                                         اَلتُّفّاحُ الْأَخضَر                                 اَلرُّمّانُ الْأَحمَر

                                         اَلْعِنَبُ الْأَسوَد                                       اَلْوَرْدُ الْأَصفَر

                                  السَّحابُ الْأَبیَض                                           اَلْبَحْرُ الْأَزرَق

اَلتَّمْرینُ السّابِعُ:

۱- نام روزهای هفته را به ترتیب در این برنامه هفتگی بنویسید. «دو کلمه اضافه است» 

(اَلْخَمیس(پنج شنبه)- اَلسَّبْت(شنبه)- اَلْجُمُعَه(آدینه)- اَلْإثْنَین(دوشنبه)- اَلْأَربِعاء (چهارشنبه)- اَلْأَحَد(یک شنبه)- اَلثُّلاثاء(سه شنبه))

یَومُ اَلسَّبْتاَلْعَرَبیَّهُاَلرّیاضَهُ اَلْفارِسیَّهُ
یَومُ اَلْأَحَداَلرّیاضیاتُالَعُلومُ الِإجتمِاعیّهُالَعُلومُ التَّجْربیَّهُالَعُلومُ الدّینیَّهُ
یَومُ اَلْإثْنَینالَعُلومُ الِإجتمِاعیّهُتَعلیمُ الْقُرآنِ اَلتَّفَکُّرُ وَ أُسلوبُ الحَیاهِ
یَومُ اَلثُّلاثاءالَعُلومُ التَّجْربیَّهُاَلرّیاضیّاتُ اَلْعَمَلُ وَ التِّقْنیَّهُ
یَومُ اَلْأَربِعاءاَلْإنجِلیزیَّهُالْإملاءاَلْإنشاءُاَلثَّقافَهُ وَ الْفَنُّ

۱- دانستنِ نام دروس به زبان عربی از اهداف این کتاب نیست.

اَلتَّمْرینُ الثّامِنُ:

نام هر فصل را بنویسید.

                                  اَلرَّبیع             اَلصَّیف                     اَلْخَریف              اَلشِّتاء

اَلتَّمْرینُ التّاسِعُ:

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنید.

أُمّ (مادر)= والدَهبَیت(خانه)= مَنزِلحَزِنَ (اندوهگین شد) ≠ فَرِحَ(شاد شد)
ذَهَبَ(رفت) ≠ رَجَعَ(آمد)أَب(پدر)= والدِخَلفْ(پشت)= وَراء
عُدْوان(دشمنی)= عَداوَهکَبیر(بزرگ) ≠ صَغیر(کوچک)قریب(نزدیک) ≠ بَعید(دور)
جَمیل(زیبا) ≠ قَبیح(زشت)بُستان(باغ)= حَدیقَهأَمْسِ(دیروز) ≠ غَد(فردا)

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنویسید.

قَلیل (کم) ≠ کَثیر (بسیار) / بدِایه (آغاز) ≠ نِهایهَ (پایان) / تحْت (زیر) ≠ فَوْق (روی) / غالیَه (گران) ≠ رَخیصَه (کم بها)/  آخِر (پایان) ≠ أوَّل (نخست) سوء (بدی، بد) ≠ حُسْن (خوبی) / یَمین (راست) ≠ یَسار (چپ) / حارّ (گرم) ≠ بارد (سرد) / جالِس (نشسته) ≠ واقِف (ایستاده) / أراذِل (فرومایگان) ≠ أفاضِل (شایستگان) / عَیش (زندگانی) = حَیاه (زندگی) / صَداقَه (دوستی) ≠ عَداوه (دشمنی)

اَلتَّمْرینُ الْعاشُر:

کدام کلمه از نظر معنایی یا دستوری با بقیّه کلمات ناهماهنگ است؟

۱- مَصنَع (کارخانه)       5         مَکتَبَه (کتابخانه)      5      مَدرَسَه (مدرسه)        5     مَلَکَ (فرمانروا شد)   ■

۲- شَعَرْنَ (احساسِ…کردند) ■          لاعِبونَ (بازیکنان)     5      فاعِلینَ (کنندگان)          5   مُدَرِّسات (آموزگاران) ۵

۳- رَحِمَ (مهربانی کرد)    5         خافَ (ترسید)        5      وَراءَ (پشت)            ■    نَصَرَ (یاری کرد)     5

۴- رَجُلانِ (دو مرد)      ■          حَدائِق (باغ‌ها)       5      أَشجار (درختان)          5   فَواکِه (میوه‌ها)      5

۵- هَرَبَ (گریخت)       ■          هذا (این)           5      ذلِکَ (آن)              5   هذِہِ (این)         5

۶- أَنا (من)            5         وَردَه (گل)          ■       أَنتَ (تو)             5 هُمْ (ایشان)            5

۷- صورَه (عکس)       ■          لِماذا (چرا)          5      کَیفَ (چگونه)           5   مَنْ (چه کسی)      5

۸- وَقَعَ (افتاد)           5         قَذَفَ (انداخت)       5      رُبَّ (چه بسا)           ■    سَلِمَ (سالم ماند)      5

اَلتَّمْرینُ الْحادی عشَر:

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱- مِنْ مَلابِسِ النسِّاءِ وَ البْنَاتِ: (از جامه‌های زنان و دختران)       (اَللَّوْحَه(تخته) الَفُسْتان(پیراهن زنانه) )

۲- قیمَتُهُ غالیَهٌ جِدّاً: (بهایش بسیار گران است.)                       (اَلذَّهَب(زر) اَلْقَمیص(پیراهن) )

۳- عَدَدُ أیَاّمِ الْأسُبوع:ِ (تعداد روزهای هفته)                          (سَبعَه(هفت) تِسعَه(نه) )

۴- مَکانُ الْأشَجارِ: (جای درختان)                                     (الفَلَاح(کشاورز) اَلْحَدیقَه(باغ) )

۵- أمُّ الْأبِ: (مادر پدر)                                               (اَلْجَدّ(پدربزرگ) اَلْجَدَّه(مادربزرگ) )

اَلتَّمْرینُ الثّانَی عَشَر:

این کلمات را در جای مناسبی از جدول بنویسید.

(أَشجار (درختان)/ یَومانِ (دو روز)/ واقِفینَ (ایستادگان)/ کُتُب (کتاب‌ها)/ غُرابَینِ (دو کلاغ)/ شَجَرات (درختان)/ فائِزونَ (کامیابان)/ جالِسات(نشستگان))

مثنّی مذکّرجمع مذکّر سالمجمع مؤنّث سالمجمع مکسّر
یَومانِ، غُرابَینِواقِفینَ، فائِزونَشَجَرات، جالِساتأَشجار، کُتُب
اسم مفرد مثنی جمع
اسم در عربی از نظر تعداد

اَلتَّمْرینُ الثّالِث عشَرَ

ترجمه این کلمات را در جدول بنویسید.

۱- ثَمانیَه (هشت) ۲- شَهْر (ماه) ۳- وَصَلَ (رسید) ۴- أُسبوع (هفته) ۵- أسْرار (رازها) ۶- لیتَ (کاش) ۷- ما ذهَبنْا (نرفتیم) ۸- طریق (راه) ۹- وَحْدَه (تنهایی)۱۰- شَبکَه(تور) ۱۱- نار (آتش)۱۲- کلّ(همه) ۱۳- مدَینَه(شهر) ۱۴- ما أَکَلْنا(نخوردیم) ۱۵- نجَمْ(ستاره) ۱۶- صَفّ(کلاس) ۱۷- سَفینَه(کشتی) ۱۸- سَمَکَه(ماهی) ۱۹- أحَمَر(سرخ) ۲۰- مُساعَدَه(کمک) ۲۱- کانَ(بود) ۲۲- عِنْدَ(نزد) ۲۳- باب(در)۲۴- صَیفْ(تابستان) ۲۵- وَجَع (درد) ۲۶- رَأیتُ(دیدم)

صرف فعل ماضی

پی دی اف درس یکم عربی پایه هشتم

عربی پایه هشتم

آزمون دی ماه

درس هشتم

درس پنجم

آزمون خرداد و شهریور

آموزگاری سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری

شبکه آپارات سعید جعفری

https://www.aparat.com/jafarisaeed

شبکه یوتیوپ سعید جعفری

https://www.youtube.com/channel/UCPkVieooDMyUMH3t58r0KXw