بایگانی برچسب: s

الدرس العاشر: المراقد الدینیه

لغت های درس دهم

مَرقَدُ الْإمامِ الْأَوَّلِ فِی النَّجَفِ الْأَشرَفِ؛ (آستانه امام نخست در نجف ارزنده است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّانی وَ الرّابِعِ وَ الْخامِسِ وَ السّادِسِ فِی الْبَقیعِ الشَّریفِ؛ (آستانه امام دوم، چهارم، پنجم و ششم در بقیع ارزنده است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّالِثِ فی کَربَلاء؛ (آستانه امام سوم در کربلا ست.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ السّابِعِ وَ التاسِع فِی الْکاظِمیَّهِ؛ (آستانه امام هفتم و نهم در کاظمیه است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الثّامِنِ فی مَشهَدَ فی مُحافَظَهِ خراسانَ الرَّضَویَّهِ؛ (آستانه امام هشتم در مشهد، استان خراسان روضوی است.) 

وَ مَرقَدُ الْإمامِ الْعاشِرِ وَ الْحادی عَشَر فی سامَرّاءَ؛ (آستانه امام دهم و یازدهم در سامرا ست.) 

وَ الْإمامُ الثّانیَ عَشَرَ حَیٌّ غائِبٌ عَنِ النَّظَرِ. (امام دوازدهم زنده پنهان از چشم است.) 

عدد در زبان عربی
سعیدجعفری
جعفری سعید
جعفری سعید

التمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

١- لِلْفائِزِ ………………..جائِزَهٌ ذَهَبیَّه.  (برنده نخست جایزه زرین دارد.)   ● الْأَوَّلِ (یکم)      ○ الرّابِعِ (چهارم)

٢- اَلشَّهرُ………….فِی السَّنَهِ شَهْرُ بَهمَن. (ماه یازدهم در سال ماه بهمن است.)  ● الْحادیَ عَشَرَ (یازدهم)  ○ الثّانیَ عَشَرَ (دوازدهم)

۳- اَلْفَصلُ الثّالِثُ فِی السَّنَهِ، فَصْلُ …….. (فصل سوم سال فصل پاییز است.)   ○ الرَّبیع (بهار)      ● الْخَریفِ (پاییز)

۴- اَلْیَومُ السّادِسُ فِی الْأسُبوعِ یَومُ …….. (روز ششم هفته روز پنجشنبه است.)  ○ الأحَدِ (یکشنبه)    ● الْخَمیسِ (پنجشنبه)

۵- نَحنُ فی هٰذِهِ السَّنَهِ فِی الصَّفِّ ……. . (ما امسال در آموزگاه هفتم ایم.)    ○ الثّامِنِ (هشتم)       ● السّابِعِ (هفتم)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

جملۀ زیر را ترجمه کنید.

اَلْفاکِهَهُ الْأُولیٰ رُمّانٌ وَ الثّانیَهُ عِنَبٌ وَ الثّالِثَهُ تُفّاحٌ وَ الرّابِعَهُ مَوزٌ وَ الْخامِسَهُ بُرتُقالٌ وَ السّادِسَهُ تَمْرٌ .

(میوه نخست انار؛ دومی انگور؛ سومی سیب؛ چهارمی موز؛ پنجمی پرتقال و ششمی خرماست.) 

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

هر توضیح را به کلمۀ مربوط به آن وصل کنید.

۱- لُغَهٌ عالَمیَّهٌ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ: (زبان جهانی در سازمان ملل متحد:)                           اَلْمُعْجَم (فرهنگ) 

٢- فَصْلُ الْأَزهارِ وَ بِدایَهُ فُصولِ السَّنَهِ : (فصل گل‌ها و آغاز فصل‌های سال:)                         اَلْعَرَبیَّه (عربی) 

٣- کِتابٌ یَشْرَحُ مَعانیَ الْکَلِماتِ: (کتابی که معنای واژه‌ها را گزارش می کند:)                         اَلرَّبیع (بهار) 

۴- قَطَراتٌ جاریَهٌ مِنَ الْعَیْنَینِ: (قطره‌های روان از دو چشم:)                                           اَلْمَسجِد (مسجد) 

۵- مَکانُ الصَّلاهِ عِنْدَ الْمُسلِمینَ: (جای نماز نزد مسلمانان:)                                             اَلدُّموع (اشک‌ها) 

۶- طَعامٌ نَأْکُلُهُ فِی الصَّباحِ: (خوراکی که بامداد می‌خوریمش:)                                          اَلسَّنَه (سال) 

٧- مَکانٌ لِفَحصِ الْمَرضیٰ: (جایی برای معاینه بیماران:)                                                اَلْفَطور (ناشتایی) 

٨- اِثْناعَشَرَ شَهْراً: (دوازده ماه:)                                                                        الَمُستوَصَف (درمانگاه) 

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

جمله‌های هماهنگ عربی و فارسی را به هم وصل کنید.

خَیرُ الْأمور أوسَطُها.  (بهترین کارها میانه آنهاست.)                                          تن آدمی شریف است به جان آدمیتّ / نه همین لباس زیباست نشان آدمیّت

سُکوتُ اللسَانِ سَلامَهُ الْإِنسانِ.  (خاموشی زبان سلامت انسان است.)                       عالم بی عمل به چه مانَد؟ به زنبور بی عسل.

الَعْالمُ بلِا عَمَلٍ کَالشَّجَرِ بلِا ثَمَرٍ. (داننده بی کنش مانند درخت بی میوه است.)                  درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.

مَنْ زرَعَ العُدْوانَ حَصَدَ الْخُسْرانَ.  (هر کس دشمنی بکارد، زیان درو می‌کند.)               اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لایق دشمن است و هم لایق دوست.

زینَهُ الْباطِنِ خَیْرٌ مِنْ زینَهِ الظّاهِرِ.  (آرایش درون بهتر از آرایش بیرون است.)               زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد.

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

عقربه‌های هر ساعت را رسم کنید.

ساعت
سعید جعفری

١- ساعت خوانی در زبان عربی، با عدد ترتیبیِ مؤنّث است.

أَیهَّا الْأصْدِقاءُ، (ای دوستان) 

وَصَلْنا إلیٰ نِهایَهِ السَّنَهِ الدِّراسیَّهِ؛ (به پایان سال آموزشی رسیدیم.) 

فی أمَانِ اللّهِ؛ (در امان خدا) 

وَ إلیَ اللقِّاءِ فِی الصَّفِّ التاّسِع؛ِ (تا دیدار [دوباره] در سال نهم) 

الله یَحْفَظُکُمْ؛ مَعَ السَّلامَهِ. (خدا نگهدار شما، به سلامت.) 

سعید جعفری
پی دی اف درس دهم عربی هشتم

الدرس الثامن: الاعتماد علی النفس

لغات درس هشتم

تَخْرُجُ عُصْفورَهٌ مِنْ عُشّها فی مَزرَعَهٍ کَبیرَهٍ وَ تَقولُ لِفِراخِها:

(گنجشکی از لانه اش در کشتزاری بزرگ بیرون می‌آید و به جوجه‌هایش می‌گوید.)

«یا فرِاخی، عَلیَکُنَّ بِمُراقَبَهِ حَرَکاتِ صاحِبِ الْمَزرَعَهِ. ماذا یَقولُ وَ یَفعَلُ.»

(ای جوجه‌ها، باید مراقب کارهای مزرعه دار باشید. چه می‌گوید و چه می‌کند.)

الَفَرْخُ الْأوَّلُ: صاحِبُ المَزرَعَهِ مَعَ جارِه یَذهَبانِ إلی شَجَرَتَینِ وَ یَجلِسانِ بَینَهُما.

(جوجه یکم: زمین دار با همسایه اش به سوی دو درخت می‌رود و میان آن دو می‌نشینند.)

الَفَرْخُ الثاّنی: زَوجَهُ صاحِبِ المَزرَعَهِ وَ جارَتُها تَذهَبانِ إلی نَفْسِ الشَّجَرَتَینِ.

(جوجه دوم: همسر زمین دار و همسایه اش به سوی همان دو درخت می‌روند.)

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلْجیرانُ یَجلِسونَ عَلَی الْیَمینِ.

(جوجه سوم: همسایگان مرد سمت راست می‌نشینند.)

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلْجاراتُ یَجْلِسْنَ عَلَی الْیَسارِ.

(جوجه یکم: همسایگان زن سمت چپ می‌نشینند.)

اَلْفَرْخُ الثّانی: مَا الْخَبَرُ؟ ماذا یَفعَلونَ؟ أَ هذِه ضیافَهٌ؟

(جوجه یکم: چه خبر؟ چه می‌کنید؟ آیا این مهمانی است.)

اَلْفَرْخُ الثّالِثُ: اَلنِّساءُ یَجلِبْنَ الطَّعامَ وَ الْخُبْزَ وَ یَجلِسْنَ جَنْبَ الْمائِدَهِ.

(جوجه سوم: زنان خوراک و نان می‌آورند و کنار سفره می‌نشینند.)

اَلْفَرْخُ الْأوَّلُ: اَلرِّجالُ یَجمَعونَ الْحَطَبَ وَ یَجلِبونَ الْماءَ وَ بَعْدَ ذلِکَ یَلْعَبونَ.

(جوجه یکم: مردان هیزم گرد می‌آورند و آب می‌آورند و پس از آن بازی می‌کنند.)

تَرجِعُ الْأُمُّ وَ تَسْأَلُ فِراخَها: ماذا حَدَثَ؟  

(مادر بازمی‌گردد و از جوجه‌ها می‌پرسد: چه شد؟)

اَلْفَرْخُ الثّانی: صاحِبُ الْمَزرَعَهِ طَلَبَ الْمُساعَدَهَ مِنْ جیرانِهِ لِجَمْعِ الْقَمْح.ِ عَلیَنا بِالفِرارِ.

(جوجه دوم: زمین دار از همسایگانش برای جمع گندم یاری خواست. باید بگریزیم.)

أُمُّ الْفِراخِ: لا؛ نَحْنُ فی أَمانٍ فی عُشِّنا.

(مادر جوجه‌ها: نه؛ ما در آشیانه مان در امانیم.)

فِی الْیَومِ الثّانی تَخْرُجُ الْعُصْفورَهُ مِنَ الْعُشِّ وَ تَقولُ لِفِراخِها:

(روز دوم گنجشک از لانه بیرون می‌رود و به جوجه‌هایش می‌گوید:)

«عَلَیکُنَّ بِالْمُراقَبَهِ؛ إضاعَهُ الْفُرصَه غُصَّهٌ.»

(باید [همه چیز را] بپایید؛ از دست دادن فرصت اندوه‌آور است.)

بَعْدَ رُجوعِ الْأُمِّ قالَ الْفَرْخُ الثّالِثُ:

(پس از بازگشت مادر جوجه سوم گفت:)

«صاحِبُ الْمَزرَعَهِ طَلَبَ الْمُساعَدَهَ مِنْ أَقْرِبائِهِ لِجَمْعِ الْمَحصولِ. عَلَینا بِالْفِرارِ.» (زمین دار برای جمع کشت از خویشاوندانش یاری خواست. باید بگریزیم.)

أُمُّ الْفِراخِ: نَحنُ فی أَمانٍ. (مادر جوجه‌ها: ما در امانیم.)

فِی الْیَومِ الثّالِثِ: (روز سوم:)

اَلْفِراخُ: سَمِعْنا أَنَّ صاحِبَ الْمَزرَعَهِ یَقولُ: «سَأَبدَأُ بِجَمْعِ الْقَمحِ بِنَفْسی غَداً.»

(جوجه‌ها: شنیدیم که زمین دار می‌گوید: من خودم فردا شروع به جمع گندم می‌کنم.)

خافَتْ أُمُّ الْفِراخِ وَ قالَتْ: «اَلْآنَ عَلَینا بِالْمُهاجَرَهِ.»

(مادر جوجه‌ها ترسید و گفت: اکنون باید بکوچیم.)

اَلْفِراخُ یَسْأَلْنَ أُمَّهُنَّ: «لِماذا عَلَینا بِالْمُهاجَرَهِ؟! هوَ وَحیدٌ وَ بِلا صَدیقٍ».

(جوجه‌ها از مادرشان می‌پرسند: «چرا باید بکوچیم؟ او تنهاست و بدون دوست.»)

اَلْأُمّ: عِندَما یَعْتَمِدُ الْإنسانُ عَلی غَیرِه؛ لا یَفعَلُ شَیئاً مُهِمّاً؛

(مادر: هنگامی‌که آدمی به دیگران اعتماد می‌کند، کار ارزنده ای انجام نمی‌دهد.)

وَ عِنْدَما یَعْتَمِدُ عَلی نَفْسِهِ؛ یَقدِرُ عَلی کُلِّ شَیءٍ.

(هنگامی که به خودش تکیه می‌کند، بر هر کاری تواناست.)

فعل مضارع ( ٧)

اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ ( یَفْعَلونَ ، یَفْعَلْنَ ، یَفْعَلانِ ، تَفْعَلانِ)

ماذا یَفعَلونَ؟ (چه می‌کنید؟)                                  ماذا یَرفَعنَ؟ (چه را بالا می‌برند؟)

هُمْ یَحصُدونَ الْقَمْحَ. (ایشان گندم درو می‌کنند.)                 هُنَّ یَرفَعنَ جوَائزِهُنَّ. (ایشان جایزه‌هایشان را بالا می‌برند.)

إلیٰ أَینَ یَذهَبانِ؟ (کجا می‌روند؟)               أ هُما تَکتُبانِ فِی الدَّفتَرِ؟ (آیا آن دو در دفتر [چیزی] می‌نویسند؟)

هُما یَذهَبانِ إلیٰ بَیتِهِما. (آن دو به خانه شان می‌روند؟)  لا؛ هُما تَنظُرانِ إلیٰ صورَتَینِ. (نه؛ آن دو به دو عکس نگاه می‌کنند؟)

فنّ ترجمه

به دو جمله زیر دقتّ کنید.

الف) أنَتمُا تَعْمَلانِ جَیِّداً.                                                     شما به خوبی کار می کنید.

ب) هُما تَعْمَلانِ جَیِّداً.                                                       آن‌ها به خوبی کار می کنند.

از کجا بدانیم معنای «تَعْمَلانِ» چیست؟

با توجّه به قاعده ای که خواندید؛ این جمله‌ها را ترجمه کنید.

١- هاتانِ الْبنْتانِ تَکْتُبانِ واجِبَهمُا؛ أ أنَتمُا تَکْتُبانِ أَیضاً؟ (آن دو دختر تکلیفشان را می‌نویسند. آیا شما دو نفر هم [تکلیفتان را] می‌نویسید؟)

٢- هُما جارَتانِ نظَیفَتانِ. إنَّهمُا تَغسِلانِ ساحهَ البَیتِ. أ أنَتمُا تَعرِفانِهِما؟ (آن دو، همسایگان پاکیزه‌ای اند. آن دو حیاط خانه را می‌شویند. آیا شما دو نفر آن دو را می‌شناسید؟)

سعید جعفری

اَلتَّمارین

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

با مراجعه به متن درس پاسخ درست کدام است؟

۱- لمِاذا طلَبَ صاحِبُ الْمَزرَعَهِ الْمُساعَدَهَ؟ (چرا زمین دار یاری خواست؟)

● لِجَمع مَحصولِ الْقَمْح. (برای جمع کشت گندم.)                         ○ لِلضّیافَهِ تَحْتَ الشَّجَرهِ. (برای مهمانی زیر درخت.)

۲- مَتی یَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلی کُلِّ شَیءٍ؟ (کی آدمی بر هر کاری تواناست؟)

○ عِنْدَما یعَتَمِدُ علَیَ الآخَرینَ. (هنگامی که به دیگران تکیه می‌کند.)   ● عِنْدَما یَعْتَمِدُ عَلی نَفْسِهِ. (هنگامی که به خودش تکیه می‌کند.)

۳- فی أیِّ یَومٍ خافتْ أمُّ الفِراخ مِن صاحِبِ المَزرَعَهِ؟ (چه روزی مادر جوجه‌ها از زمین دار ترسید؟)

● عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ.  (هنگامی که او خودش آغاز به جمع کشت کرد.)    ○ عِنْدَما طَلَبَ الْمُساعَدَهَ مِنْ أَقْرِبائِهِ. (هنگامی که از خویشاوندانش یاری خواست.)

۴- کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟ (جوجه‌ها چندتایند؟)

● ثَلاثَهٌ. (سه تا)                                                        سِتَّهٌ. (شش تا)

۵٫ هَلْ کانَت الْمَزرَعَهُ صَغیرَهً؟ (آیا کشتزار کوچک بود؟)

○ نعَم؛ کانتْ صَغیرَهً.  (آری؛ کوچک بود.)                               ● لا؛ کانَتْ کَبیرَهً. (نه؛ بزرگ بود.)

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

جمله‌های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل مضارع خط بکشید.

۱- ألا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلکِنَّ أ کثَرَهُم لا یَعلَمونَ. (هان، همانا نوید خداوند حق است؛ اما بیشتر ایشان نمی‌دانند.)

۲- هذانِ الفَلّاحانِ یَزْرَعانِ الرُّزَّ فِی الرَّبیعِ. (این دو کشاورز در بهار برنج کشت می‌کنند.)

۳- أُولئِکَ الْجاراتُ یَرْجِعْنَ مِنَ الضّیافَهِ. (آن همسایه‌ها از میهمانی بازمی‌گردند.)

۴- هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَیْنَ الْأشْجارِ. (این دو کودک میان درختان بازی می‌کنند.)

۵- هاتانِ الْجارَتانِ تَذهَبانِ إلَی الضّیافَهِ. (این دو همسایه به میهمانی می‌روند.)

۶- إلی أَینَ تَذهَبانِ، أَیَّتُهَا الْجارَتانِ؟ (کجا می‌روید؛ ای همسایگان؟)

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

جمله‌های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

یَکتُبُ أُولئِکَ الْمُجاهِدونَ رَسائِلَ. تَخْدِمُ هؤُلاءِ الْمُجاهِداتُ لِنَصرِ وَطَنِهِنَّ.

(آن کوشندگان نامه‌هایی می‌نویسند.)                (این کوشندگان زن برای یاری میهنشان خدمت می‌کنند.)

ماذا یَزرَعونَ؟ (چه کشت می‌کنند؟)                       ماذا یَجْمَعانِ؟ (چه گرد می‌آورند؟)

 یَزرَعونَ الْقَمْحَ. (گندم کشت می‌کنند.)                    یَجْمَعانِ الْبُرتُقالَ. (پرتقال گرد می‌آورند.)

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

ترجمه کنید.

ما رَجَعوابرنگشتندلا یَرْجِعونَبرنمی‌گردند
قَدَراتوانستندیَقْدِرانِمی‌توانند
یَصْدُقْنَراست می‌گویندصَدَقْنَراست گفتند
یَأْمُرانِدستور می‌دهندسَوفَ یَأمُرانِدستور خواهند داد
ما نَظَرتُنَّنگاه نکردیدلا تَنْظُرْنَنگاه نمی‌کنید

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۱- هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ…………………. واجِبَهُما. (این دو دختر خردمندند تکلیفشان را می‌نویسند.) ○ تَکتُبونَ  ● تَکتُبانِ

۲- اَلطُّلّابُ سَـ ……………………… إلَی الصُّفوفِ غَداً. (دانش آموزان فردا به کلاس‌ها خواهند رفت.)  ● یَرجِعونَ ○ رَجَعَتا

۳- اَلْمُسافِرانِ ……………………… إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ. (دو رهسپار دیروز به مهمان‌سرا رفتند.)   ○ تَذهَبونَ ● ذَهَبا

۴- اَلطّالِباتُ ………………… حَولَ عِلْمِ الْکیمیاءِ. (دانش آموزان درباره دانش شیمی پرسش می‌کنند.) ● یَسأَلْنَ ○ یسَألُ

اَلتَّمْرینُ السّادِسُ:

در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید.

۱- هَل عُشُّ عُصفورٍ فی مَدرَسَتکِمُ (مَدرَسَتکُنَّ)؟ (آیا در دبستانتان آشیانه گنجشک هست؟)      

–  نعَم، عُشّ فی مَدرِسَتنا.  (آری؛ لانه ای در مدرسه ما هست.)

۲- کمَ مُعَلمِّاً عِندَکَ؟ (کَم مُعَلِّمَهً عِندَکِ؟) (چند آموزگار دارید؟)                                   – سبعه. (هفت تا.)

۳- لمِاذا تَحضُر (تَحْضُرینَ) فِی المَدرَسَهِ؟  (چرا در دبستان حاضر می‌شوی؟)                       – للمُطالعَه.  (برای مطالعه)

۴- مَتی ترَجِعُ (تَرجِعینَ) إلیَ البْیَتِ؟ (کی به خانه بازمی‌گردی؟)                                 – فی الساعه الثالثه. (ساعت سه)

۵- أَینَ تَأکُلُ (تأَکلُینَ) الطَّعامَ؟ (کجا خوراک می‌خوری؟)                        – تأکل الطعام فی بیتی. (در خانه ام خوراک می‌خورم.)

ساختار درس عربی دوم تا هشتم

عربیفارسیعربیفارسی
أنَا أَسمَعُمن می شنومنَحنُ نَسمَعُما می شنویم
أنتَ تَسمَعُ أنتِ تَسمَعینَتو می شنوی  أنتُم تَسمَعونَ
أنتُنَّ تَسمَعْنَ  
شما می شنوید  
هوَ یَسمَعُ هیَ تَسمَعُ  او می شنود  هُم یَسمَعونَ
هُنَّ یَسمَعْنَ
هُما یَسمَعانِ
هُما تَسمَعانِ
آن‌ها می شنوند  

نورُ السَّماءِ

بخوانید و ترجمه کنید.

۱- إنّی رَأیْتُ أحَدَعَشَرَ کَوکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأیْتُهُم لی ساجِدینَ.

(من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم که سجده کنندگان به من بودند.)

۲- وَ لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَٰکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ.

(سربلندی برای خدا، فرستاده اش و برای گروندگان است؛ اما دورویان نمی‌دانند.)

۳- لا یَعلَمُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأرض الغَیبَ إِلَّا اللهُ.

(هیچ کس در آسمان‌ها و زمین نهانی‌ها را نمی‌داند مگر خداوند.)

۴- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ. (همانا گروندگان برادرند.)

اَلْقُرآنیّات

۱- ما هو أوّلُ مکَانٍ نزَلَ فیه القْرُآنُ الکْرَیم؟ (نخستین جایی که در آن قرآن ارزنده فرود آمد کجا بود؟)

– غار حَرا فی مَکّه المکرَّمَه. (غار حرا در مکه ارزشمند.)

۲- أیُّ سورَه مَعروفهٌ بِـ «أُمّ القرآن»؟ (چه سوره ای شناخته شده به «مادر قرآن» است؟)

– سورَهُ الْحَمد. (سوره حمد)

۳- مَن هوَ أوّل مقتول فی الأرض و لماذا؟ (نخستین کشته در زمین کیست و چرا؟)

– إنَّهُ هابیلُ، وَ هوَ مَقتولٌ بِسَببِ حَسَدِ أخیهِ قابیل. (همانا او هابیل است. او به خاطر رشک برادرش قابیل کشته شد.)

پی دی اف درس هشتم عربی هشتم: الاعتماد علی النفس

الدرس الرابع: التجربه الجدیده

اَلتَّجرِبَهُ الْجَدیدَهُ (تجربه تازه.)

واژگان درس چهارم
saeedjafari
jafarisaeed

تَفَکُّرُ ساعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهً. (ساعتی اندیشیدن از نیایش هفتاد ساله بهتر است.)

کانَ فَرَسٌ صَغیرٌ مَعَ أُمِّهِ فی قَریَهٍ. (اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود.)

قالَتْ أُمُّ الْفَرَسِ لِوَلَدِها: (مادر اسب به فرزندش گفت.)

«نَحنُ نَعیشُ مَعَ الْإنسانِ وَ نَخدِمُهُ؛ (ما با انسان ها می‌زییم و به او خدمت می‌کنیم.)

لِذا أَطلُبُ مِنْکَ حَمْلَ هذِهِ الْحَقیبَهِ إلَی الْقَریَهِ الْمُجاوِرَهِ» (برای همین از تو می‌خواهم که این چمدان را به روستای کناری ببری.)

هوَ یَحْمِلُ الْحَقیبَهَ وَ یَذْهَبُ إلَی الْقَریَهِ الْمُجاوِرَهِ. (او چمدان را می‌برد و به روستای کناری می‌رود.)

فی طَریقِهِ یُشاهِدُ نَهْراً. (در راهش جویی را می‌بیند.)

یَخافُ الْفَرَسُ وَ یَسْأَلُ بَقَرَهً واقِفَهً جَنْبَ النَّهرِ: (کره اسب می‌ترسد و از گاوی که کنار جوی ایستاده است می‌پرسد:)

«هَلْ أَقدِرُ عَلَی الْعُبورِ؟» (آیا می‌توانم بگذرم؟)

اَلْبَقَرَهُ تَقولُ: «نَعَم؛ لَیسَ النَّهْرُ عَمیقاً.»  (گاو می‌گوید: آری جوی ژرف نیست.)

یَسْمَعُ سِنجابٌ کَلامَهُما وَ یَقولُ: «لا؛ أَیُّهَا الْفَرَسُ الصَّغیرُ، أَنتَ سَتَغْرَقُ فِی الْماءِ،

(سنجاب سخن آن دو را می‌شنود و می‌گوید: نه؛ ای اسب کوچک، تو در آب غرق خواهی شد.)

هذَا النَّهرُ عَمیقٌ جِدّاً. عَلَیْکَ بِالرُّجوعِ. أَ تَفْهَمُ»

(این جوی بسیار ژرف است. باید برگردی. آیا می‌فهمی؟)

وَلَدُ الْفَرَسِ یَسْمَعُ کَلامَ الْحَیَوانَینِ وَ یَقولُ فی نَفْسِهِ: (کره اسب سخن هر دو جانور را می‌شنود و به خودش می‌گوید.)

فَیَرْجِعُ إلی والِدَتِهِ وَ یَبْحَثُ عَنِ الْحَلِّ. (سپس به سوی مادرش بازمی گردد و به دنبال راه حل می‌گردد.)

اَلْأُمُّ تَسْأَلُهُ: «لِماذا رَجَعْتَ!؟»   (مادر از او می‌پرسد: چرا بازگشتی؟)

یَشْرَحُ الْفَرَسُ الْقِصَّهَ وَ تَسْمَعُ الْأُمُّ کَلامَهُ. اَلْأُمُّ تَسْأَلُ وَلَدَها: (اسب داستان را گزارش می‌کند و مادر سخن او را می‌شوند. مادر از فرزندش می‌پرسد:)

«ما هوَ رَأْیُکَ؟ أَ تَقْدِرُ عَلَی الْعُبورِ أَمْ لا؟ مَنْ یَصْدُقُ؟ وَ مَنْ یَکْذِبُ؟» (نظر تو چیست؟ آیا می‌توانی بگذری یا نه؟ چه کسی راست می‌گوید و چه کسی دروغ.)

ما أَجابَ الْفَرَسُ الصَّغیرُ عَنْ سُؤالِها … لکِنَّهُ قالَ بَعدَ دَقیقَتَینِ: (اسب کوچک به پرسشش پاسخ نداد … اما پس از دو دقیقه گفت:)

اَلْبَقَرَهُ تَصْدُقُ وَ السِّنجابُ یَصْدُقُ أَیضاً. اَلْبَقَرَهُ کَبیرَهٌ وَ السِّنْجابُ صَغیرٌ.  (گاو راست می‌گوید و سنجاب هم راست می‌گوید. گاو بزرگ است و سنجاب کوچک.)

«کُلٌّ مِنهُما یَقولُ رَأیَهُ. فَهِمتُ الْمَوضوعَ.» (هر یک از آن دو نظرش را می‌گوید. موضوع را فهمیدم.)

یَفْهَمُ الْفَرَسُ الصَّغیرُ کَلامَ أُمِّهِ وَ یَذْهَبُ إلَی النَّهرِ وَ یُشاهِدُ الْبَقَرَهَ وَ السِّنجابَ مَشغولَینِ بِالْجَدَلِ. (اسب کوچک سخن مادرش را می‌فهمد و به سوی جوی می‌رود و گاو و سنجاب را می‌بیند که مشغول بگومگویند.)

اَلبَقَرَهُ:«أَنا أَصْدُقُ وَ أَنتَ تَکْذِبُ.»  (گاو: من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.)

اَلسِّنجابُ: «لا؛ أَنَا أَصْدُقُ وَ أَنتِ تَکْذِبینَ».  (سنجاب: نه من راست می‌گویم و تو دروغ می‌گویی.)

یَعْبُرُ الْفَرَسُ ذلِکَ النَّهرَ بِسُهولَهٍ؛ (اسب از آن جوی به آسانی می‌گذرد.)

ثُمَّ یَرْجِعُ وَ یَفْرَحُ لِلتَّجرِبَهِ الْجَدیدَهِ. (سپس بازمی گردد و از تجربه تازه شاد می‌گردد.)

فعل مضارع

اَلْفِعلُ الْمُضارِعُ (یَفْعَلُ، تَفْعَلُ) ، (نَفْعَلُ)

هذَا الوَلدُ الصَّغیرُ یَلْعَبُ بِسَیّارَتِهِ. (این فرزند کوچک با خودرویش بازی می‌کند.)      

تِلْکَ الْمَرأَهُ تَنْفَعُ أُسْرَتَها. (این زن به خانواده اش سود می‌رساند.)

نَحنُ نَقْرَأُ الْقُرآنَ. (ما قرآن می‌خوانیم.)                             نَحنُ نَذْهَبُ إلی بَیتِ اللّهِ. (ما به خانه خدا می‌رویم.)

جمله های زیر را ترجمه کنید.

۱- أَنتَ تَجلِسُ عَلَی الْأَرضِ وَ والِدَتُکَ تَجلِسُ عَلَی الْکُرسیِّ. (تو روی زمین می‌نشینی و مادرت روی صندلی می‌نشیند.)

۲- أُختی تَقولُ لی: «یا أَخی، أَ أَنتَ تَقولُ الْحَقَّ؟»  (خواهرم به من می‌گوید: برادرم، آیا تو حق را می‌گویی؟)

اَلتَّمارینُ

اَلتَّمْرینُ الْأَوَّلُ:

با مراجعه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.

۱- طَلَبَتْ أُمُّ الْفَرَسِ مِنْ وَلَدِها حَمْلَ حَقیبَهٍ مَملوءَهٍ بِالذَّهَبِ. (مادر اسب از فرزندش خواست که چمدانی پر از طلا را ببرد.)   

درست □               نادرست

۲- قالَتْ أُمُّ الْفَرَسِ: «اَلبَقَرَهُ کَبیرَهٌ وَ السِّنْجابُ صَغیرٌ».  (مادر اسب گفت: گاو بزرگ و سنجاب کوچک است.)                 

درست □               نادرست

۳- قالَت الْبَقَرَهُ لِلْفَرَسِ: «أَنتَ تَغْرَقُ فِی النَّهْرِ».  (گاو به اسب گفت: تو در جوی غرق می شوی.)                               

درست □               نادرست

۴- اَلسِّنجابُ وَ الْبَقَرَهُ صادِقانِ فی کَلامِهِما. (سنجاب و گاو در سخنشان راستگویند.)                                             

درست ■               نادرست

۵- عَبَرَ الْفَرَسُ النَّهرَ بِسُهولَهٍ. (اسب از جوی به آسانی گذشت.)                                                                  

  درست ■               نادرست

اَلتَّمْرینُ الثّانی:

جمله های زیر را با توجّه به تصویر ترجمه کنید.

هذَا الرَّجُلُ یَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ. (این مرد گورهای جان‌باختگان را می شوید.)

نَحنُ نَذهَبُ إلَی الْجَبَلِ لِحِفْظِ نَظافَهِ الطَّبیعَهِ. (ما برای نگهداری پاکیزگی طبیعت به کوه می رویم.)

هذِهِ الْمَرأَهُ تَغسِلُ قُبورَ الشُّهَداءِ. (این زن گورهای جان‌باختگان را می شوید.)

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ:

جمله های زیر را ترجمه کنید؛ سپس زیر فعل های مضارع خط بکشید.

۱- وَ مَن یشْکُر فإِنَّما یشْکُرُ لِنَفْسِهِ. (هر کس سپاس گزاری کند همانا برای خودش سپاس گزاری می کند.)

۲- أَ أَنتَ تَجْمَعُ الْأخْشابَ أَمْ أُخْتُکَ تَجْمَعُ؟ (آیا تو چوب ها را گرد می آوری یا خواهرت؟)

۳- جَدّی ما طَلَبَ مِنّا مُساعَدَهً وَ جَدَّتی تَطْلُبُ الْمُساعَدَهَ. (پدربزرگم از ما یاری نخواست و مادربزرگم درخواست یاری می کند.)

۴- والِدُنا یَعْمَلُ فِی الْمَصْنَعِ وَ والِدَتُنا تَعْمَلُ فِی الْمَکْتَبَهِ. (پدرمان در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه.)

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ:

ترجمه کنید.

عربیفارسیعربیفارسی
قَدَرْتَتوانستیما قدَرْتَنتوانستی
یَسْأَلُپرسدسیَسْأَلُخواهد پرسید
نفْتحُباز می کنیمسَوفَ نفْتحُباز خواهیم کرد
طَرَقَتْکوبیدتَطْرُقُمی کوبد
فَهِمْتُفهمیدمسَأَفهَمُخواهم فهمید
شَرِبْنانوشیدیمنشَربُمی نوشیم
سعید جعفری

اَلتَّمْرینُ الْخامِسُ:

گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

۱- هَلْ ……………… ذٰلِکَ الْمُدَرِّسَ یا أَخی؟ (برادرم! آیا آن دبیر را می شناسی؟)           تَعرِفُ ■               تَعرِفینَ □

۲- أَ أَنتِ …………….. إِلَی الْمُختَبَرِ وَحْدَکِ یا أُختی؟ (خواهرم! آیا تو به تنهایی به آزمایشگاه می روی؟)   تَذهَبُ □   تَذهَبینَ ■

۳- نَحْنُ …………….. إلِیَ الْبسُتانِ قَبْلَ ثَلاثَهِ أیَّامٍ. (ما سه روز پیش به باغ رفتیم.)            ذَهَبْنا ■               سَنَذْهَبُ □

۴- أَنَا سَوْفَ ……………. إِلیٰ بِلادی فِی الْأُسبوعِ الْقادِمِ. (من هفته آینده به کشور بازخواهم گشت.)   أرَجِع ■      رجَعْتُ □

۵- اَلْعاقِلُ ………… إلِیَ الیْسَارِ وَ الیْمَینِ ثمَ یعْبُرُ الشّارِعَ. (دانا به راست و چپ نگاه می کند؛ سپس از خیابان می گذرد.)  

تَنْظُرُ □        یَنْظُرُ ■

اَلتَّمْرینُ السّادِسُ:

در گروه های دو نفره مکالمه کنید.

۱- أَینَ بَیتُکَ؟ أَینَ بَیتُکِ؟ (خانه ات کجاست؟)   – بیتی فی طهران. (خانه ام در تهران است.)  

۲- ماذا فی یَدِکَ؟ ماذا فی یَدِکِ؟ (در دستت چیست؟)   – فی یَدی قلم. (مدادی در دست من است.)  

۳- کمَ صَفّا فی مَدرَسَتِکَ؟ کَم صَفّاً فی مَدرَسَتِکِ؟ (مدرسه ات چند کلاس دارد؟)  – تسعهُ صُفوف. (نه کلاس.)  

۴- أ تعْرِفُ مُدیرَ المَدرَسَهِ؟ أَ تَعْرِفینَ مُدیرهَ الْمَدرَسَهِ؟ (آیا مدیر مدرسه را می شناسی؟)  – نعم، أنا أعرفهُ. (آری، او را می شناسم.)  

۵- هَل أنَتَ فِی الْمَکتبَهِ؟ هَل أَنتِ فِی الْمَکتَبَهِ؟ (آیا تو در کتابخانه ای؟)  – لا، أنا فی الصف الآن. (نه اکنون من در کلاس ام.)  

کَنْزُ الْحِکْمَهِ(گنج دانش)

بخوانید و ترجمه کنید.

۱- لا خَیرَ فی قَولْ إِلٍّا مَعَ الْفِعْلِ . (خیری در سخنی نیست مگر با کردار.)

۲- اَلسُّکوتُ ذَهَبٌ وَ الْکَلامُ فِضَّهٌ . (خاموشی زر است و سخن نقره.)

۳- أکْثَرُ خَطایَا ابْنِ آدَمَ فی لِسانِهِ. (بیشر لغزش‌های آدمی در زبانش است.)

۴- اَلْکَلامُ کَالدَّواءِ. قَلیلُهُ یَنْفَعُ وَ کَثیرُهُ قاتِلٌ. (سخن چون دارو است. کمش سود می رساند و فراوانش کشنده است.)

۵- غَضَبُ الْجاهِلِ فی قَولِهِ وَ غَضَبُ الْعاقِلِ فی فِعْلِهِ. (خشم نادان در گفته اش است و خشم دانا در کردارش.)

حِوارٌ بیَنَ زائرَینِ فی طرَیقِ کرَبلَاء (گفت و گویی میان دو دیدارگر در راه کربلا.)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: أَ أَنتَ تَعرِفُ مَتی نَصِلُ إلی کَربَلاء؟ (آیا تو می‌دانی کی به کربلا می‌رسیم؟)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: نَعَم؛ بَعدَ ساعَهٍ. أَ أَنتَ جِئتَ مِن إیران؟ (آری؛ یک ساعت دیگر. آیا تو از ایران آمده‌ای؟)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: نَعَم؛ أنا مِن إیران. (آری؛ من از ایرانم.)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: وَ مِن أیِّ مَدینهٍ؟ (از چه شهری؟)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: مِن مَدینَهِ قُم. أَ أَنتَ جِئتَ إلی إیران ایضاً؟ (از شهر قم. آیا تو نیز به ایران آمده‌ای؟)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: نَعَم؛ جِئتُ مَرَّتَینِ إلی إیران وَ شاهَدْتُ الْمُدُنَ الْمُقَدَّسَهَ. (آری؛ دوبار به ایران آمده‌ام و شهرهای مقدس را دیده‌ام.)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: کَیفَ کانَتْ سَفرَتُکُم إلی إیران؟ (سفرتان به ایران چگونه بود؟)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: کانَتْ طَیِّبَهً؛ لِأَنَّ الشَّعْبَ الْإیرانیَّ شَعبٌ مِضیافٌ. (خوب بود؛ زیرا مردم ایران مردمی مهمان‌نوازند.)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: وَ کَذلِکَ الشَّعْبُ الْعِراقیُّ شَعبٌ مِضیافٌ. (همچنین مردم عراق مردمی مهمان‌نوازند.)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: الَحَمدُ للِهّ.ِ أ تذَهَبُ إلی کرَبلَاء؟ (سپاس خدای را. آیا به کربلا می روی؟)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: نعَم؛ أنا أَمْشی مِنَ النجَّفِ إلی کرَبلَاء. (آری؛ من پیاده از نجف به کربلا می روم.)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: أنتَ ضَیفُناَ العَزیزُ فی مَوکبِ الْإمامِ الرِّضا حَتیّ ترَجِعَ. (تو در کاروان امام رضا میهمان گرامی‌مانی تا برگردی.)

اَلزّائِرُ الْإیرانیُّ: طوبی لِلشَّعبِ الْعِراقیِّ لِهذِهِ الضّیافهِ! (خوشا به مردم عراقی با این مهمان‌نوازی!)

اَلزّائِرُ الْعِراقیُّ: نحَنُ فی خِدمهَ الْمُحِبّینَ لِأهَلِ البْیَتِ. (ما در خدمت دوستاران اهل بیتیم.)

پی دی اف درس چهارم عربی پایه هشتم

الدرس السادس: المعالم الخلابه

إنَّ إیرانَ مِنْ الدُّوَلِ الْجَمیلَهِ فی الْعالَمِ وَ الْمَشهورَهِ بِالْکَثیرِ مِنَ الْمَناطِقِ الْخَلّابَهِ وَ الْمَعالِمِ التّاریخیَّهِ وَ الثَّقافیَّهِ؛

ترجمه: ایران از کشورهای زیبای جهان و شناخته شده به بسیاری از مناطق دلربا و آثار تاریخی و فرهنگی است.

وَ فیها صِناعاتٌ یَدَویَّهٌ تَجذِبُ السائحین مِنْ کُلِّ الْعالَمِ.

و در آن صنایع دستی وجود دارد که گردشگران را از همۀ جهان جذب می‌کند.

شَهِدَتْ إیرانُ فِی السَّنَواتِ الْأخیرَهِ نُمُوّاً مَلحوظاً فِی السّیاحَهِ، فَهیَ تَستَطیعُ أَنْ تَحصُلَ مِنَ السّیاحَهِ عَلَی ثَروَهٍ عَظیمَهٍ بَعدَ النِّفطِ.

ایران در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای را در گردشگری شاهد بوده است. ایران می‌تواند از گردشگری دارایی هنگفتی را پس از نفت به دست آورد.

یَرَی بَعْضُ السائحین إیرانَ بَلَداً مُمتازاً لِقَضاءِ الْعُطُلاتِ.

برخی گردشگران، ایران را سرزمینی عالی برای گذراندن تعطیلات می‌بینند.

قامَتْ مُنَظَّمَهُ الْیونِسکو بِتَسجیلِ مُدُنٍ وَ مَناطِقَ ثَقافیَّهٍ وَ تاریخیَّهٍ إیرانیَّهٍ فی قائِمَهِ التُّراثِ الْعالَمیِّ؛

سازمان یونسکو اقدام به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاریخی ایران در سیاهۀ میراث جهانی کرده است؛

لِأنَّها تَجذِبُ کَثیراً مِنَ السّائحینَ إلَیها.

زیرا ایران بسیاری از گردشگران را به سوی خود جذب می‌کند.

مِنَ الْآثارِ وَ الْمَعالِمِ التّاریخیَّهِ فی إیران:

از آثار و نشانه‌های تاریخی ایران:

مرقد الإمام الرضا و مرقد الفردوسی فی مشهد و مرقد السیده معصومه بمدینه قم و آثارُ برسبولیس وَ مَقَبَرَتا حافِظٍ وَ سَعدیٍّ فی مُحافَظَهِ فارِس،

آستانۀ امام رضا و بارگاه فردوسی در مشهد، آستانۀ بانو معصومه در شهر قم، آثار پرسپولیس و دو آرامگاه حافظ و سعدی در استان فارس،

«طاقِ بُستان» و «کَتیبهِ بیستون» فی مُحافَظَهِ کِرمانشاه، قَلعَهُ «فَلَکِ الْأفلاک» فی خُرَّم آباد،

طاق بستان و کتیبه بیستون در استان کرمانشاه، قلعۀ فلک الأفلاک در خرّم آباد،

وَ قَلعَهُ الْوالی وَ غاباتُ الْبَلّوطِ فی إیلام و حَمّام کَنجعَلی خان فی مُحافَظَهُ کِرمان الْمَشهورهِ بِإنتاجِ الْفُستُقِ وَ السَّجّادِ،

قلعۀ والی و جنگل‌های بلوط در ایلام و حمّام گنجعلی خان در استان کرمان شناخته شده به خاطر تولید پسته و قالی،

و شَلّالاتُ شوشتر وَ مَقبَرَهُ النَّبیِّ دانیال فی خوزِستان،

آبشارهای شوشتر و آرامگاه دانیال پیامبر در خوزستان

وَ مَرقَدُ ابْنِ سینا الْعالِمِ الْمَشهورِ فِی الْعالَمِ، وَ کَهفُ عَلی صَدر وَ هوَ مِنْ أَطوَلِ الْکُهوفِ الْمائیَّهِ فی الْعالَمِ فی همدان،

آرامگاه پورسینا دانشمند نامدار در جهان و غار علی صدر از بزرگ‌ترین غارهای آبی جهان در همدان،

 وَ الْعِماراتُ الْأثَریَّهُ فی إصفهان وَ قَدْ سَجَّلَتْها مُنَظَّمَهُ الْیونِسکو الدُّوَلیَّهُ فی قائِمَهِ التُّراثِ الْعالَمیِّ،

ساختمان‌های تاریخی در اصفهان که سازمان جهانی یونسکو آن را در سیاهۀ میراث جهانی ثبت کرده است.

أمَّا الْمُحافَظاتُ الشَّمالیَّهُ الثَّلاثُ عَلَی شاطِئِ بَحرِ قزوین؛ فَهیَ رائِعَهٌ بِمَناظِرِهَا الْجَمیلَهِ،

امّا استان‌های شمالی سه گانه بر ساحل دریای مازندران به خاطر چشم اندازهای زیبایشان جالب اند.

کَأَنَّها قِطعَهٌ مِنَ الْجَنَّهِ فَهیَ مُناسِبَهٌ لِلْبِطاقاتِ الْبَریدیَّهِ،

گویی تکّه‌ای از بهشت اند و مناسب برای کارت پستال‌ها.

لابُدَّ مِن تَألیفِ کِتابٍ عَظیمٍ لِإحصاءِ مَناطِقِ الْجَذبِ السّیاحیِّ فی إیران،

برای برشمردن مناطق دارای جاذبۀ گردشگری در ایران ناگزیر به نوشتن کتابی بزرگ‌یم،

نَذکُرُ قِسماً آخَرَ مِنها:

بخش دیگری از آنها را ذکر می‌کنیم:

یَزد وَ حَلَویّاتُها وَ مَناطِقُهَا الصَّحراویَّهُ،

یزد و شیرینیجات و مناطق صحرایی اش

و تَبریز وَ سوقُها الْمَشهورُ بِأَنَّهُ أَکبَرُ سوقٍ مُسَقَّفٍ فِی الْعالَمِ.

تبریز و بازار پرآوازه‌اش که بزرگ ترین بازار سقف دار جهان است.

وَ بُحَیرَهُ زَریبار فی مَریوان، وَ قُبَّهُ سُلطانیَّه فی زَنجان، وَ مُتحَفُ التُّراثِ الرّیفیِّ قُرْبَ رَشت، وَ آلافُ الْمَناطِقِ الْأُخریٰ.

دریاچۀ زریوار در مریوان، گنبد سلطانیّه در زنجان، موزۀ روستایی نزدیک رشت، و هزاران منطقه دیگر.

فَتَنَوُّعُ مَعالِمِ إیران وَ اسْتِقرارُ الْوَضعِ الْأمنیِّ فیها یُشَجِّعُ السّائحینَ إلَی السَّفَرِ إلَیها لِرُؤیَهِ جَمالِ آثارِها وَ طَبیعَتِهَا الْخَلّابَهِ.

تنوّع آثار ایران و استقرار امنیت، گردشگران را به سفر به ایران برای دیدن زیبایی آثار و طبیعت جذّابش تشویق می‌کند.

اِبحَثْ فی نَصِّ الدَّرسِ عَن جَوابٍ قَصیرٍ لِهذِهِ الْأَسئِلَهِ. (در متن درس به دنبال پاسخ کوتاهی برای این پرسشها بگرد.)

۱- مَا اسمُ الکهف الّذی هُوَ مِن أطوَلِ الکُهوفِ المائیَّهِ فی العالَمِ؟ (اسم غاری که از درازترین غارهای آبی جهان است چیست؟)

– اسمُه کهف علی صدر. (نامش غاز علی صدر است.)

۲- مِمَّ تَستَطیعُ إیرانُ أن تَحصُلَ عَلَی ثَروهٍ بعدَ النَّفطِ؟ (ایران از چه چیزی می‌تواند دارایی پس از نفت به دست آورد؟)

تَستَطیعُ إیران أَنْ تَحصُلَ مِنَ السّیاحَهِ عَلَی ثَروَهٍ عَظیمَهٍ بَعدَ النِّفطِر. (ایران می‌تواند از گردشگری ثروت هنگفتی را پس از نفت به دست آورد.)

۳- اُذکُر عِمارهً مِنَ العِماراتِ الأثَریّهِ فی مدینهِ إصفهان. (ساختمانی از ساختمان‌های تاریخی در شهر اصفهان را یاد کن.)

– مسجد شاه مِنَ العِماراتِ الأثَریّهِ فی مدینهِ إصفهان. (مسجد شاه از ساختمان‌های تاریخی در شهر اصفهان است.)

۴- أیُّ صِناعهٍ إیرانیّهٍ تَجذِبُ السّائحینَ مِن کُلِّ العالَمِ؟ (چه صنعت ایرانی گردشگران را از همه جهان جذب می‌کند؟)

– صِناعاتٌ یَدَویَّهٌ إیرانیّهٍ تَجذِبُ السائحین مِنْ کُلِّ الْعالَمِ. (صنایع دستی ایران گردشگران را از همۀ جهان جذب می‌کند.)

۵- أینَ تَقَعُ قلعهُ الوالی؟ (دژ والی در واقع است؟) – تقعُ فی إیلام. (در ایلام واقع است.)

۱- مِمَّ = من + ما: از چه    2- تقع: واقع است

لغات درس ۶
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری

اعلموا (بدانید.)

إعراب أجزاء الجمله الإسمیه و الفعلیه (ادب نیک زشتی خاندان را می‌پوشاند.)

اعراب به علامت انتهای کلمه گفته می‌شود و از ویژگی‌های بارز زبان عربی است.

کلمات از نظر علامت حرف آخرشان دو نوع اند: معرب و مبنی.

علامت  حرف آخر بیشتر اسم‌ها با تغییر جایگاهشان در جمله، تغییر می‌کند که به  آنها  «معرب» گفته می‌شود؛ بیشتر اسم‌ها معرب اند؛ مانند «الله» در جمله‌های زیر:

﴿ بسم اللهِ الرّحمن الرّحیم﴾ 

﴿ و اللهُ یَعلمُ ما فی قلوبکُم﴾  الأحزاب: ۵۱  

﴿ و استَغفروا اللهَ إنّ اللهَ غفورٌ رحیمٌ﴾  البقره: ۱۹۹     

برخی هم با تغییر جایگاهشان در جمله، علامت حرف آخرشان ثابت می‌ماند که «مبنی» نامیده می‌شوند مانند:

ضمایر ( أنتم، کم، …)؛

اسم اشاره (هذا، ذ لک، …)؛ 

کلمات پرسشی ( أین ، من، …)

اعراب رفع و علامت  آن « ـُــٌ  ، ون در جمع مذکّر، ان در مثنی» است؛ مانند: الکاتبُ، کاتبٌ، الکاتبون، الکاتبان.   

اعراب نصب و علامت  آن « ــَـــًـ  ، ین در جمع مذکّر، ین در مثنی» است؛ مانند الکاتبَ، کاتباً، الکاتبینَ، الکاتبَینِ.

اعراب جر و علامت  آن « ــِـــٍ ،  ین در جمع مذکّر، ین در مثنی» است؛ مانند الکاتبِ، کاتبٍ، الکاتبینَ، الکاتبَینِ.

کلمه دارای اعراب رفع را «مرفوع»؛

دارای اعراب نصب را «منصوب»؛ 

و دارای اعراب جر را «مجرور» می‌نامند.

حالت‌های اعراب اسم: رفع؛ نصب ؛ جر

حالت های اعراب اسم

اختبر نفسک: عَیِّن إعرابَ للکلماتِ الّتی أُشیرَ إلیه بِخطٍّ، المرفوعهِ وَ المنصوبَهِ وَ المَجرورهِ. (خودت را بیازما: اعراب واژگانی که با خط به آنها اشاره شده است مشخص کن، مرفوع، منصوب و مجرور.)

۱- قَرَأَ الطّالِبُ المُجِدُّ قصیدَهً رائعَهً. (دانش آموز کوشا چامه جالبی را خواند.)

۲- لا تَکتُب شَیئاً عَلَی الآثارِ التّاریخیَّهِ. (روی آثار تاریخی چیزی ننویس.)

۳- رَسَمَ الأولادُ صورهً جمیلهً عَلَی رَملِ السّاحِلِ. (پسران عکس زیبایی بر روی شن ساحل نگاشتند.)

۱- رمل: ماسه  

با نقش‌های فاعل، مفعول، مبتدا و خبر آشنا شدید. اکنون با اعراب این نقش‌ها آشنا شوید.

فاعل، مبتدا و خبر، مرفوع اند و مفعول منصوب است (البته هنگامی که یک اسم ظاهر باشند).

﴿ وَلَمّا رَأَى المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هٰذا ما وَعَدَنَا اللَّه ﴾ الأحزاب: ۲۲  (هنگامی که مؤمنان [لشگر] حزب‌ها را دیدند گفتند این همان است که خدا به ما نوید داد.)

فاعل و مرفوع به واو   مفعول و منصوب به فتحه      فاعل و مرفوع به ضمه

ثَمَرَهُ    الْعِلْمِ             إِخْلاصُ     الْعَمَلِ. (میوه دانش پاکی کردار است.)

مبتدا و مرفوع به ضمه  خبر و مرفوع به ضمه

اخْتبِر نَفْسَکَ: أَعرِبِ الْکَلِماتِ الْمُلَوَّنَهَ. (خودت را بیازما: اعراب واژگان رنگی را بازگو کن.)

۱- مُدیرُ المدرَسَهِ واقِفٌ أمامَ الاِصطِفافِ الصَّباحیِّ. (مدیر دبیرستان روبه روی صف صبحگاه ایستاده است.) / مُدیرُ: مبتدا و مرفوع؛ رفع به ضمه / واقِفٌ: خبر و مرفوع؛ رفع به ضمه

۲- اللَّونُ البَنَفسَجیُّ لِغُرفَهِ النَّومِ مُهَدِّئُ الأعصابِ. (رنگ بنفش برای اتاق خواب آرام بخش اعصاب است.) / اللَّونُ: مبتدا و مرفوع؛ رفع به ضمه / مُهَدِّئُ: خبر و مرفوع؛ رفع به ضمه

۳- لا یُصَدِّقُ العاقِلُ قَولَ الَّذی یَکذِبُ کثیراً. (خردمند سخن کسی را که بسیار دروغ می‌گوید باور نمی‌کند.) / العاقِلُ: فاعل و مرفوع؛ رفع به ضمه / قَولَ: مفعول و منصوب؛ نصب به فتحه

إعراب الصفه و المضاف إلیه.

با صفت و مضاف الیه در پایه نهم آشنا شدید. صفت در اعراب تابع (پیرو) موصوف خودش است و اعراب مضاف الیه جر است (مضاف الیه مجرور است؛ یعنی دارای علامت  ـِـــٍ ، ینِ یا ینَ است).

مبتدا، خبر، فاعل و مفعول می‌توانند بعد از خودشان صفت یا مضاف الیه داشته باشند؛

مثال:     اللَّونُ              الأبیَضُ                      لَونُ            الهُدوءِ. (رنگ سفید رنگ آرامش است.)

مبتدا و مرفوع به ضمه    صفت و مرفوع به ضمه      خبر و مرفوع به ضمه    مضاف الیه و مجرور به کسره   

فَحَصَ        الطَّبیبُ       أسنانَ          الوَلَدِ              الصَّغیرِ. (پزشک دندان‌های پسر کوچک را معاینه کرد.)

فعل          فاعل و مرفوع   مفعول و منصوب   مضاف الیه و مجرور  صفت و مجرور

اِختَبِر نَفسَکَ؛ عَیِّنِ الصِّفهَ وَ المُضافَ إلَیهِ، ثُمَّ اذکُر إعرابَهُما. (خودت را بیازما: صفت و مضاف الیه را شناسایی کن؛ سپس اعراب آن دو را بازگو کن.)

۱- رِضَا اللهِ فی رِضَا الوالِدَینِ. (خرسندی خدا در خرسندی پدرومادر است.) / اللهِ: مضاف الیه و مجرور به کسره / الوالِدَینِ: مضاف الیه و مجرور به «ین»

۲- سُکوتُ اللّسانِ سَلامَهُ الإنسانِ.  (خاموشی زبان تندرستی آدمی است.) / اللّسانِ: مضاف الیه و مجرور به کسره / الإنسانِ: مضاف الیه و مجرور به کسره

۳- یَکذِبُ الإنسانُ الضَّعیفُ وَ یَصدُقُ الإنسانُ القَویُّ. (انسان ناتوان دروغ می‌گوید و انسان توانا راست می‌گوید.) / الضَّعیفُ: صفت و مرفوع به تبعیت

۴- الطُّلاّبُ المُؤدّبونَ مُحتَرَمونَ عِندَ المُعلِّمینَ. (دانش‌آموزان فرهیخته نزد آموزگاران گرامی‌اند.) / المُؤدّبونَ: صفت و مرفوع به تبعیت/ المُعلِّمینَ: مضاف الیه و مجرور به کسره

۵- الشَّعبُ العالِمُ شَعبٌ ناجِحٌ. (ملت دانا ملت کامیاب است.) / العالِمُ: مضاف الیه و مجرور به کسره / ناجِحٌ: صفت و مرفوع به تبعیت

در گروه‌های دو نفره شبیه گفت و گوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

حوارٌ (گفتگو)

(فی الصَّیدَلیَّهِ) = در داروخانه
الحاجُّ = حج گزارالصَّیدَلیُّ = داروخانه دار
عَفواً، ما عِندی وَصفَهٌ = ببخشید؛ من نسخه ندارم.
وَ أُریدُ هذهِ الأدویَهَ المَکتوبَهَ عَلَی الوَرَقَهِ.
= این داروهای نوشته شده بر روی برگه را می‌خواهم.
أعطِنی الوَرَقَهَ: = برگه را به من بده
مِحرارٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَهٌ لِلصُّداعِ، حُبوبٌ مُهَدِّئَهٌ، کَبسول أمبیسیلین، قُطنٌ طِبِّیٌّ، مَرهَمٌ لِحَسّاسِیَّهِ الجِلدِ …
= دماسنج، قرص مسکن برای سردرد، قرص آرامش بخش، کپسول آمپی سیلین، پنبه بهداشتی، پماد حساسیت پوست…
لا بَأسَ، وَلکِن لا أُعطیکَ أمبیسیلین.
= اشکالی ندارد؛ ولی آمپی سیلین به تو نمی‌دهم.
لِماذا أ ما عِندَکُم؟ = چرا؛ آیا ندارید؟لا؛ عندنا؛ ولکن بَیعَها بِدونِ وَصفَهٍ غَیرُ مَسموحٍ.
= نه؛ داریم؛ امّا فروشش بدون نسخه ممنوع است.
شُکراً جَزیلاً، یا حَضرَهَ الصّیدَلیِّ.
= بسیار سپاسمندم؛ جناب داروخانه دار
لِمَن تَشتَری هذِهِ الأدویَهَ؟
= این داروها را برای که می‌خری؟
أشتَریها لِزُمَلائی فی القافِلَهِ
= برای همکارانم در کاروان می‌خرمش.
الشِّفاءُ مِنَ اللهِ.
= درمان از [سوی] خداوند است.

۱- اَلصَّیدَلیَّه: داروخانه   2- الصَّیدَلیّ: داروخانه دار ۳- اَلْأَدْویَه: داروها، مفرد: الدَّواء    4- اَلْمِحْرار: دماسنج    45- اَلْقُطْن: پنبه    6- اَلجِلدْ: پوست   

سعید جعفری

التَّمارین

اَلتَّمْرینُ الْأوَّلُ: أیُّ کلمهٍ مِن کلماتِ الْجَدیدَهِ لِلدَّرسِ، تُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَهَ؟ (چه واژه‌ای از واژه‌های نو درس با گزارش‌های زیر سازگار است.)

۱- آلَهُ الإطِّلاعِ عَلَی دَرَجَهِ حَرارهِ الجِسمِ وَ الجَوِّ؟ (ابزاری برای آگاهی از درجه حرارت بدن و هوا.) / المِحرار: دماسنج

۲- یَومُ الاِستِراحَهِ للمُوَظَّفینَ وَ العُمّالِ وَ الطّلاّبِ. (روز آسایش برای کارمندان کارگران و دانش آموزان.) / یوم العُطله: دماسنج

۳- مِنطَقَهٌ بَرِّیَّهٌ بِجِوارِ البِحارِ وَ المُحیطاتِ. (سرزمینی خشک در کنار دریاها و اقیانوس‌ها.) / الشاطئ: دریاکنار

۴- إدارَهٌ لِتَسلیمِ الرَّسائلِ وَ استِلامِها. (اداره‌ای برای دادن و دریافت نامه‌ها.) / إدارَهٌ البرید: اداره پست

۵- نَباتٌ یُعطی ثَمَراً أبیَضَ اللَّونِ. (گیاهی که میوه سفیدرنگی می‌دهد.) / الفُستُق: پسته

۶- مَکانٌ لِبَیعِ الأدویَهِ. (جایی برای خرید دارو.) / اَلصَّیدَلیَّه: داروخانه  

اَلتَّمْرینُ الثّانی: ضَعْ فی الفراغِ کلمهً مُناسبهً مِنَ الکلماتِ التّالیَه. «کلمتان زائدتان» (در جای خالی واژه مناسب از واژگان زیر بگذار.)

تُراثٌ (میراث)/ قُبَّهِ (گنبد)/ جِلدیٌّ (پوستی)/ رائعَهً (جالب)/ السِّیّاحیِّ (گردشگری)/ الرِّیفِ (روستا)/ الحَلَوِیّاتُ (شیرینی‌جات)

۱- کانَ لِصَدیقی مَرَضٌ جِلدیٌّ فَذَهَبَ إلَی المُستَشفَی. (دوستم بیماری پوستی داشت؛ ازین رو به بیمارستان رفت.)

۲- قَرَأتُ قَصیدَهً رائعَهً لِأمیرِ الشُّعَراءِ أحمَد شَوقی. (چکامه‌ای جالب از سخن سالار احمد شوقی خواندم.)

۳- جَلَسنا تَحتَ قُبَّهِ شاه شِراغ (ع) فی مدینهِ شیراز. (زیر گنبد شاه چراغ در شهر شیراز نشستیم.)

۴- إنَّ کُردستان مِن مَناطِق ِالجَذبِ السِّیّاحیِّ فی إیران. (همانا کردستان از استانهای جذب گردشگر در ایران است.)

۵- العَیشُ فی الرِّیفِ جَمیلٌ جِدّاً. (زندگانی در روستا بسیار زیباست.)

۱- کانَ لِـ: داشت

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ: ضَعْ فی الفراغِ کلمهً مُناسبهً. (در جای خالی واژه مناسب بگذار.)

۱- رَأَینا …..   مِن أمِریکَا الوُسطَی فی المُتحَفِ.       سائحانِ۵              سائحَینِ■

(دو گردشگر از آمریکای مرکزی در دیرینکده دیدم.)

۲- ساعَدَتِ   …..   المَرأَهَ الَّتی تَصادَمَت بِالسَّیّارَهِ.     المُمَرِّضَتانِ■            المُمَرِّضَتَینِ۵

(دو پرستاز به زنی که با خودرو برخورد کرده بود یاری رساندند.)

۳- حُزنُ   …..   فی قُلوبِهِم لا فی وُجوهِهِم.           المؤمِنونَ۵            المؤمِنینَ■

(اندوه مؤمنان در دلهایشان است نه در چهره شان.)

۴- …..   وَقَفا فی بِدایَهِ السّاحَهِ الأُولَی.               الشُّرطیَّینِ۵            الشُّرطیّانِ■

(دو پاسْوَر در آغاز میدان اولی ایستادند.)

۵- …..   حاضِرونَ فی مِهرَجانِ المَدرسهِ.             المُعَلِّمونَ■              المُعَلِّمینَ۵

(آموزگاران در جشنواره دبیرستان حاضرند.)

۶- نَزَلَ   …..   مِن طائراتِهِمُ الحَربیَّهِ.                 الطّیّارونَ■              الطّیّارینَ۵

(خلبانان از جنگنده‌هایشان پایین آمدند.)

اَلتَّمْرینُ الرّابِعُ: عَیِّنِ الکلمهَ المُعرَبَهَ مِن ناحیَهِ القَواعِدِ. (واژه معرب را از نظر قواعد شناسایی کن.)

۱- سعیدٌ(سعید) ■                   کَیفَ(چگونه)۵                         هو(او)۵                          ـکم(شما)۵

۲- هذا(این)۵                     هؤلاءِ(اینان)۵                          اللهُ(یزدان)■                        ذلِکَ(آن)۵

۳- هِیَ(او)۵                      أنتِ(تو)۵                              نَحنُ(ما)۵                        صَحیفَه(روزنامه)■

۴- بَرید(پست)■                     أُولئکَ(آنان)۵                          تِلکَ(آن)۵                        هذِهِ(این)۵

۵- هَل(آیا)۵                      فُستُق(پسته)■                            أینَ(کجا)۵                        مَتَی(کی)۵

التَّمْرینُ الْخامِسُ: تَرجِمِ العباراتِ التّالیَهَ ثُمَّ أعرِب اِلکَلِماتِ الَّتی تَحتَها خَطٌّ.  (عبارت‌های زیر را ترجمه کن؛ سپس اعراب واژگانی را که زیرشان خط است بازگو کن.)

۱- هَل جَزاءُ الإحسانِ إلاَّ الإحسانُ. (آیا سزای نیکی جز نیکی است؟) / الإحسانِ: مضاف الیه و مجرور به کسره

۲- خَیرُ النّاسِ مَن نَفَعَ النّاسَ. (بهترین مردم کسی است که به مردم سود می‌رساند.) / النّاسِ: مضاف الیه و مجرور به کسره / النّاسِ: مفعول و منصوب به فتحه

۳- جَمالُ العِلمِ نَشرُهُ وَ ثَمَرَتُهُ العَمَلُ بِهِ. (زیبایی دانش پراکندن آن است و میوه آن انجام دادن آن.) / نَشرُ: خبر و مرفوع به ضمه / ثَمَرَه: مبتدا و مرفوع به ضمه

۴- الدَّهرُ یَومانِ؛ یَومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ. (روزگار دو روز است؛ روزی به سودت و روزی به زیانت.) / یَومانِ: خبر و مرفوع به «ان»

۵- اِستَخرَجَ الفَلّاحونَ ماءً مِن بِئرِ القَریَهِ. (کشاورزان آب را از چاه روستا بیرون کشیدند.) / الفَلّاحونَ: فاعل و مرفوع به ضمه / ماءً: مفعول و منصوب به فتحه

۶- العَقلُ السَّلیمُ فی الجِسمِ السَّلیمِ. (خرد سالم در بدن سالم است.) / السَّلیمُ: مضاف الیه و مجرور به کسره

saeedjafari
jafarisaeed

پی دی اف درس۶ عربی پایه دهم انسانی

الدرس الخامس: الصدق

یحُکْی أَنَّ رَجُلاً کانَ کَثیرَ الْمَعاصی وَ الْعُیوبِ، فَنَدِمَ عَلَی أَعمالِهِ السَّیِّئَهِ؛

ترجمه: آورده اند که مردی پر از گناهان و عیب ها بود، پس [روزی] از کردار بدش پشیمان شد.

وَ حاوَلَ أن یصُلحِهَا، فَمَا اسْتَطاعَ، فَذَهَبَ إلَی رَجُلٍ فاضِلٍ صالِحٍ،

ترجمه: و کوشید که آن ها را درست کند، ولی نتوانست، در نتیجه نزد مرد هنرور و نیکوکاری رفت،

وَ طَلَبَ مِنهُ مَوعِظَهً تَمْنَعُهُ عَنِ ارْتِکابِ الْمَعاصی،

ترجمه: و از او خواست پندش دهد تا از انجام دادن گناهان بازش دارد،

فَنَصَحَهُ بِالْتِزامِ الصِّدْقِ، وَ أخَذَ مِنهُ عَهدا عَلَی ذٰلکِ،

ترجمه: وی مرد را پند داد که به راستگویی پایبند باشد، و در این باره از او قولی گرفت،

فکَلَّما أَرادَ الرَّجُلُ أَن یَرْتَکِبَ ذَنْباً، امْتَنَعَ عَنْهُ لِوَفائِهِ بِالْعَهدِ، حَتَّی لا یَکْذِبَ عَلَی الرَّجُلِ الْفاضِلِ،

ترجمه: هر گاه که مرد می خواست گناهی انجام دهد، به خاطر پایبندیش به پیمان، از آن [گناه] خود داری می کرد تا به مرد شایسته و هنرور دروغ نگوید.

وَ بِمُرورِ الْأیّامِ تَخَلَّصَ مِن شَّر ذُنوبِهِ وَ عُیوبِهِ لِإلْتِزامِهِ بِالصِّدْقِ.

ترجمه: مرد به خاطر پایبندیش به راستگویی با گذر زمان از شر گناهانش و عیب هایش رهایی یافت. 

وَ یُحْکَی أَنَّ شابّاً کانَ کَذّاباً، وَ فی أَحَدِ الْأیّامِ کانَ یَسبَحُ فی البْحَرِ؛

ترجمه: آورده اند که جوانی دروغگو بود. در یکی از روزها در دریا شنا می کرد؛

وَ تَظاهَرَ بِالْغَرَقِ وَ نادَی أَصحابَهُ: الَنجَّدَهَ، اَلنَّجدَهَ …

ترجمه: وانمود کرد که دارد غرق می شود و دوستانش را صدا زد: کمک، کمک …

فَأَسْرعَ أَصحابُهُ إلَیهِ لِیُنقِذوهُ، وَ عِندَما وَصَلوا إلَیهِ ضَحِکَ عَلَیهِم؛

ترجمه: دوستانش به طرفش شتافتند تا او را نجات دهند، هنگامی که به او رسیدند، به آنها خندید؛

کَرَّرَ هٰذَا الْعَمَلَ ثَلاثَ مَرّاتٍ، وَ فی الْمَرَّهِ الرّابِعَهِ ارْتَفَعَ الْمَوجُ وَ کادَ الشّابُّ یَغْرَقُ،

ترجمه: این کار را سه بار تکرار کرد. بار چهارم موج بالا آمد و نزدیک بود جوان غرق شود،

فَأَخَذَ یُنادی أَصحابَهُ، وَلٰکِنَّهُم ظَنّوا أَنَّهُ یَکْذِبُ مِن جَدیدٍ. فَلمَ یلَتْفتوا إلَیهِ

ترجمه: او شروع کرد به صدا زدن دوستانش؛ اما ایشان گمان کردند که وی دوباره دروغ می گوید. ازین رو به او توجهی نکردند؛

حَتَّی أَسْرعَ إلَیهِ أَحَدُ النّاسِ وَ أَنقَذَهُ،

ترجمه: تا اینکه یکی از مردم به سویش شتافت و او را رهاند.

فَقالَ الشّابُّ لِأصدِقائِهِ: «شاهَدْتُ نَتیجَهَ عَمَلی، فَکِذْبی کادَ یَقتُلُنی، فَلَنْ أَکْذِبَ بَعدَ الْیَومِ أَبَداً،

ترجمه: جوان به دوستانش گفت:«نتیجه کارم را دیدم. دروغم نزدیک بود مرا به کشتن دهد. از امروز به بعد هرگز دروغ نخواهم گفت.

وَ ما عادَ هٰذَا الشّابُّ إلَی الْکِذْبِ مَرَّهً أُخرَی.

ترجمه: این جوان دیگر به دروغ گفتن بازنگشت.

قالَ اللّهُ تَعالَی: یا أیّها الذین آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کونوا مَعَ الصّادِقینَ

ترجمه: خداوند فرموده است: ای کسانی که گرویده اید از خداوند پروا کنید و با راستگویان باشید.

اَلصِّدقُ مَعَ اللّهِ یَتَجَلَّی بِإخلاصِ الْأعمالِ لَهُ؛ وَ الصِّدقُ مَعَ النّاسِ هوَ أَن لا نَکْذِبَ عَلَی الْآخَرینَ،

ترجمه: با خداوند راست بودن برای انسان با اخلاص در کارها جلوه گر می شود؛ و با مردم راست بودن، آن است که به دیگران دروغ نگوییم.

وَ قالَ النَّبیُّ: کبُرت خیانه أن تحدث أخاک حدیثًا هُو لک به مُصدّق و أنت له به کاذب.

ترجمه: پیامبر فرموده است: «خیانت بزرگی است که به برادرت که راستگویت می پندارد سخنی بگویی در حالى که دروغ است!».

وَ قالَ الْإمامُ عَلیٌّ: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

ترجمه: و امام علی فرموده است: « هیچ کس چیزى را در دل پنهان نمى کند، مگر این که در لغزشهای زبانش و در همه جای چهره اش آشکار مى گردد».

إذَنْ لا یَسْتَطیعُ الْکَذّابُ أَنْ یُخفیَ کِذْبَهُ أَوْ یُنکِرَهُ.

ترجمه: بنابراین دروغگو نمی تواند دروغش را پنهان یا انکار کند.

ما أَجْمَلَ کَلامَ النَّبیِّ!: «لا تَنظُروا إلَی کَثرَهِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثرَهِ الْحَجِّ وَ الْمَعْروفِ وَ طنطْنَتِهِم بِاللَّیلِ؛

ترجمه: چه سخن پیامبر زیباست: به بسیاری نمازهایشان، روزه هایشان، حج شان، کارهای نیکشان و بانگ آرام نیایش شبانگاهشان نگاه نکنید؛

وَلٰکِنِ انْظُروا إلَصِدْقِ الَأحادیثِ و أداء الأمانه.»

ترجمه: اما به راستگویی و امانت داریشان نگاه کنید.

وازگان درس پنجم

عَیِّنِ الصَّحیحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نَصِّ الدَّرسِ. (با توجه به متن درست و نادرست را شناسایی کنید.)

۱- حاوَلَ الرَّجُلُ الْکَثیرُ الْمَعاصی أَن یُصلِحَ نَفْسَهُ، فَلَم یَستَطِعْ فِی الْبِدایَهِ. √ (مردی پرگناه کوشید که خودش را درست کند، اما در آغاز نتوانست.)

۲- طَلَبَ الرَّجُلُ الْفاضِلُ مِن الرَّجُلِ الْکَثیرِ الْمَعاصی أَنْ یَلْتَزِمَ بِکُلِّ الْحَسَناتِ.  × (مرد هنرور از مرد پرگناه خواست که به همه نیکی ها پایبند باشد.)

۳- اِمْتَنَعَ الرَّجُلُ الْکَثیرُ الْمَعاصی عَنِ الذُّنوبِ لِوَفائِهِ بِالْعَهْدِ. √ (مرد پرگناه به خاطر وفا به پیمانش از گناه خودداری کرد.)

۴- کادَ الشّابُّ الْکَذّابُ یَغْرَقُ عِندَما کَذَبَ لِلْمَرَّهِ الثّالِثَهِ. × (جوان دروغ گو هنگامی که برای بار سوم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شود.)

۵- یَظْهَرُ الْکِذْبُ فی فَلَتاتِ اللِّسانِ وَ صَفَحاتِ الْوَجْهِ. √ (دروغ در لغزشهای زبان و در همه جای چهره آشکار می شود.)

اِعلَموا (بدانید)

اَلْجُملَهُ بَعدَ النَّکِرَهِ

■ معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بیاید که درباره آن اسمِ نکره توضیح دهد، در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ «که» می آید و فعل، مطابق شرایط جمله ترجمه می شود؛ مثال:

شاهَدْنا سِنجاباً یَقْفِزُ مِنْ شَجَرَهٍ إلی شَجَرَهٍ. = سنجابی را دیدیم که از درختی به درختی می پرید.

إرضاءُ النّاسِ غایَهٌ لا تُدْرَکُ. = راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.

رَأَیْتُ وَلَداً یَمْشی بِسُرعَهٍ. = پسری را دیدم که به سرعت راه می رفت.

■ عبارت (رَأَیْتُ وَلَداً یَمْشی بِسُرعَهٍ.) از دو جمله تشکیل شده، و بعد از اسم نکره «وَلَداً» فعل مضارعی آمده است که درباره «وَلَداً» توضیح می دهد؛ در ترجمه فارسی بین دو جمله، حرف ربط «که» می آید و فعل مضارع نیز معمولاً ماضی استمراری ترجمه می شود.

ماضی + اسم نکره + مضارع ماضی استمراری

■ امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمه فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقّت کنید.

أفتُشُ عَن مُعْجَمٍ یُساعِدُنی فی فَهمِ النُّصوصِ. = دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. (کمک می کند)

أُشاهِدُ طالِباً یَکْتُبُ تَمارینَ الدَّرْسِ فِی الصَّفِّ. = دانش آموزی را می بینم که تمرین های درس را در کلاس می نویسد.

مضارع + اسم نکره + مضارع مضارع التزامی یا مضارع اِخباری

■ اکنون به ترجمه جمله زیر دقّت کنید.

اشْتَریَتُ الْیَومَ کِتاباً قَدْ رَأَیْتُهُ مِنْ قَبل. = امروز کتابی را خریدم که قبلاً آن را دیده بودم. (دیدم)

ماضی + اسم نکره + ماضی ماضی بعید یا ماضی ساده

تذکّر: ترجمه هنر است و باید در ترجمه به مطالبِ بسیاری مانند موضوع متن، قرائن و قواعد زبان مقصد توجّه کرد.

اخْتبِرْ نفْسَکَ: أ: تَرجِم هذه العبارهَ حَسَبَ قواعِدِ الدَّرسِ ثُمَّ عَیِّن نَوعَ الأفعالِ. (خودت را بیازما: این عبارت را با توجه به قواعد درس ترجمه کن؛ سپس نوع فعل ها را بازگو کن.)

اللُهُمَّ إنِّی أعوذُ بِکَ مِن نَفسٍ لا تَشبَعُ وَ مِن قَلبٍ لا یَخشَعُ وَ مِن عِلمٍ لا یَنفَعُ وَ مِن صلاهٍ لا تُرفَعُ وَ مِن دُعاءٍ لا یُسمَعُ.

(همانا من از نفسی که سیر نمی‌شود و از دلی که فروتنی نمی ورزد و از دانشی که سود نمی رساند و از نمازی که بالا برده نمی شود و از دعایی که شنیده نمی‌شود، به تو پناه می‌بردم.)

ب: مَیِّزِ الْأفَعالَ المُتعَدّیه مِنْ: یَهْدی: مُتِعدّ / کفَروا: لازم / قرَأتُ: مُتِعدّ / جَلسْنا: لازم

۱- لا تَشْبَعُ: سیر نمی شود ۲- لا یَخْشَعُ: فروتنی نمی کند ۳- لا ترْفعُ: بالا برده نمی شود (بالا نمی رود)

حوارٌ (گفتگو)

(شِراءُ شَریحَهِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ) = خرید سیم کارت گوشی همراه

الزّائِرَهُ = حج گزارمُوَظَّفُ الإِتِّصالاتِ= کارمند مخابرات
رَجاءً، أَعْطِنی شَیحهَ الْجَوّالِ= لطفا؛ سیم کارت گوشی به من بدهید.تَفَضَّلی، و هَلْ تُریدینَ بِطاقَهَ الشَّحْنِ = بفرما؛ آیا کارت شارژ هم می خواهی.
نَعَم؛ مِنْ فَضْلِکَ أَعْطِنی بِطاقَهً بِمَبلَغِ خَمْسَهٍ وَ عِشرینَ ریالاً = آری؛ لطفا کارتی به مبلغ بیست و پنج ریال به من بده.تَسْتَطیعینَ أَنْ تَشْحَنی رَصیدَ جَوّالِکِ عَبْرَ الْإنتِرنِت = می توانی گوشی ات را از راه اینترنت شارژ کنی.
الزّائِرَهُ تُریدُ أَن تَتَّصِلَ لکِن لا یَعْمَلُ الشَّحْنُ، فَتَذْهَبُ عِندَ موَظَّفِ الإِتِّصالاتِ وَ تَقولُ لَهُ: = زیارت کننده می خواهد که تماس بگیرد؛ ولی کار نمی کند؛ در نتیجه نزد کارمند مخابرات می رود و به او می گوید:
عَفواً، فی بِطاقَهِ الشَّحْنِ إشکالٌ. = ببخشید؛ کارت شارژ اشکالی دارد.أَعْطینی الْبِطاقَهَ مِنْ فَضلِکِ. سامِحینی؛ أَنتِ عَلَی الْحَقِّ. أُبَدِّلُ لَکِ الْبِطاقَهَ. = کارت را به من بده؛ لطفا؛ مرا ببخش؛ حق با تو است؛ کارت را برایت عوض می کنم.

۱- اَلشَّیحَه: سیم کارت ۲- اَلشَّحْن: شارژ کردن ۳- أَنْ تَشْحَنی: که شارژ کنی ۴- اَلرَّصید: اعتبار مالی، شارژ ۵- سامِحینی: مرا ببخش ۶- أَنتِ عَلَی الْحَقِّ: حق با شماست

ادات استفهام / کلمه های پرسشی

گوشزد: دانش آموزان ارجمند، برخی از این واژه های پرسشی را هنوز نخوانده اید؛ ولی بهتر است همه اینها را بیاموزید.

التمارین

اَلتَّمرینُ الْأَوَّلُ: أَیُّ کَلِمَهٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ تُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیَهَ؟ (چه واژه ای از واژگان لغتنامه درس با گزارش های زیر هماهنگ است.)

۱- ما کانَ یَعْرِفُ السِّباحَهَ؛ فَصَرَخَ النَّجْدَهَ، اَلنَّجْدَهَ: کاد یغرق (شنا نمی دانست؛ پس بانگ زد: کمک کمک: نزدیک بود غرق شود)

۲- أَخفی شَیئاً، وَ جَعَلَهُ بَعیداً عَنِ الْأَنظارِ: أضمَرَ (چیزی را نهفت و آن را دور از نگاه ها نهاد: پنهان کرد.)

۳- حَسِبَهُ کِذْباً، وَ ما قَبِلَهُ: أنکَرَ ( آن را دروغ پنداشت و نپذیرفتش: دروغ دانست.)

۴- عَمِلَ عَمَلاً عِدَّهَ مَرّاتٍ: کرَّرَ (کاری را چندبار انجام داد: تکرار کرد.)

۵- أَصْبَحَ کَبیراً: کبُرّ (بزرگ گشت: بزرگ شد.)

اَلتَّمرینُ الثّانی: تَرجِمَ الأحادیثَ، ثُمَّ عَیِّنِ المَطلوبَ مِنکَ. (حدیث ها را ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده، شناسایی کن.)

۱- اَلْعِلْمُ نورٌ وَ ضیاءٌ یَقْذِفُهُ اللهُ فی قُلوبِ أولیائه. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْفاعِلَ)

(دانش نور و روشنایی است که خدا در دلهای دوستانش می افکند.) / اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ / الْفاعِلَ: اللهُ

۲- لا تَغتَرّوا بِصلاتِهِم وَ لا بِصیامِهِم … وَ لکِنِ اختَبِروهُم عِندَ صِدقِ الحَدیثِ وَ أداءِ الأمانَهِ. (فعلَ الأمر و فعلَ النَّهی)

(فریب نماز خواندن و روزه گرفتنشان را نخورید،… ولى ایشان را با راستگوئى و امانت داری بیازمایید.) / فعلَ الأمر: اختَبِروا  / فعلَ النَّهی: لا تَغتَرّوا

۳- لا تَستَشِرِ الکَذّابَ فَإنَّهُ کَالسَّرابِ یُقَرِّبُ عَلَیکَ البَعیدَ وَ یُبَعِّدُ عَلَیکَ القَریبَ. (اسمَ المُبالغهِ) / اسمَ المُبالغهِ: الکَذّابَ

(با دروغگو مشورت مکن؛ زیرا او همانند سراب است. دور را برای تو نزدیک می سازد و نزدیک را برای تو دور می سازد.)

۴- یَبلُغُ الصّادِقُ بِصِدقِهِ ما لا یَبلُغُهُ الکاذِبُ بِاحتِیالِهِ. (الفاعِلَ)

(انسان راستگو با راستگویى به جایى می رسد که دروغگو با فریبکاری اش بدان نمی رسد.) / الفاعِلَ: الصّادِقُ، الکاذِبُ

۵- لا تُحَدِّثْ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ. (فعلَ النَّهی)

(درباره هر آنچه شنیدى با مردم سخن مگو.) / فعلَ النَّهی: لا تُحَدِّثْ

۱- اَلسِّباحَه: شنا کردن ۲- لا تَغتَرّوا: فریب نخورید ۳- لا تَسْتَشِرْ: با … مشورت نکن ۴- یُقَرِّبُ: نزدیک می سازد ۵- یُبَعِّدُ: دور می سازد ۶- اَلإِحْتیال: فریبکاری

اَلتَّمْرینُ الثّالِثُ: عَیِّنِ الْکَلِمَهَ الْغَریبَهَ فی کُلِّ مَجموعَهٍ مَعَ بَیانِ السَّبَبِ. (واژه ناهماهنگ در هر مجموعه را با بیان سبب شناسایی کن.)

۱- اَلْفُنون(هنرها) ■             اَلْخَدّ(گونه) □                             اَلْفَم(دهان) □                                       اَللِّسان(زبان) □

۲- اَلْقِشْر(پوست) □          اَللُّبّ(مغز میوه) □                           اَلنَّوی(هسته) □                              اَلْغاز(گاز) ■

۳- الثَعْلَب(روباه) □           الکَلْب(سگ) □                       اَلْمَرَح(با ناز و خودپسندی) ■                       اَلْحِمار(خر) □

۴- اَلْیَمین(راست) □             اَلطَّنّان(مرغ مگس) ■                     اَلشِّمال(چپ) □                              اَلْأَمام(پیش رو) □

۵- اَلصَّلاه(نماز) ■            اَلشَّریحَه(شارژ) □                            اَلرَّصید(اعتبار مالی) □                     اَلْجَوّال(گوشی همراه) □

۶- اَلْأَحِبَّه(دوستان) □               اَلْأَصْدِقاء(دوستان) □                  اَلْأَصْحاب(یاران) □                   اَلْإضاعَه(تبان کردن) ■

الَتمّْرینُ الرّابعُ:

أ: ترَجِمِ الجُملَ التاّلیهَ، ثمَ عیِنِ المْطَلوبَ مِنکَ. (جمله های زیر را با توجه به قواعد درس ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده شناسایی کن.)

۱- سافَرتُ إلَی قَریَهٍ شاهَدتُ صورَتَها أیّامَ صِغَری. (اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ الْمَفعولَ)

(به روستایی سفر کردم که تصویرش را در روزگار خردسالی ام دیده بودم.) / اَلْمَجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ: قَریَهٍ / الْمَفعولَ: صورَتَ

۲- عَصَفَت ریاحٌ شَدیدَهٌ خَرَّبَت بَیتاً جَنبَ شاطِئِ البَحرِ. (اَلْمَفعولَ وَ الْمُضافَ إلَیهِ)

(بادهای شدید طوری وزید که خانه ای را کنار ساحل دریا ویران کرد.) / اَلْمَفعولَ: بَیتاً / الْمُضافَ إلَیهِ: شاطِئِ، البَحرِ

۳- وَجَدتُ بَرنامَجاً یُساعِدُنی عَلَی تَعَلُّمِ العَرَبیَّهِ. (اَلْمَفعولَ وَ الْمُضافَ إلَیهِ)

(برنامه ای یافتم که مرا در آموزش زبان عربی یاری می کرد.) / اَلْمَفعولَ: بَرنامَجاً، ی / الْمُضافَ إلَیهِ: العَرَبیَّهِ

۴- الکِتابُ صَدیقٌ یُنقِذُکَ مِن مُصیبَهِ الجَهلِ. (اَلْمُبتَدَأَ وَ الْخَبَرَ)

(کتاب دوستی است که تو را از بلای نادانی می رهاند.) / اَلْمُبتَدَأَ: الکِتابُ / الْخَبَرَ: صَدیقٌ

۵- یُعجِبُنی عیدٌ یَفرَحُ فیهِ الفُقَراءُ. ( اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ وَ نونَ الْوِقایَهِ)

(عیدی به شگفتم می آورد که تهیدستان در آن شاد شوند.) / اَلْجَمعَ الْمُکَسَّرَ: الفُقَراءُ / نونَ الْوِقایَهِ: یُعجِبُنی

ب: عَیِّنِ الأفْعالَ المُتعَدّیَ مِن هذِهِ الْأفَعالِ التَّی جاءَتْ فِی الجُمَلِ السّابقَهِ:

سافَرْتُ: لازم / شاهَدْتُ: مُتِعدّ  / عَصَفَتْ: لازم / خَرَّبَتْ: مُتِعدّ

۱- بَرنامَج: برنامه

اَلْبَحثُ الْعِلمیُّ (پژوهش علمی.)

اُکتُبْ خَمْسَ عِباراتٍ بِالْعَرَبیَّهِ حَوْلَ آدابِ الْکَلامِ. (پنج عبارت به عربی درباره آداب سخن بنویس.)

۱- اَلْکَلامُ یَجُرُّ الْکَلامَ. (سخن سخن را می کشد.)[حرف حرف می آورد.]

۱- یَجُرُّ: می کِشد

پی دی اف درس پنجم عربی یازدهم انسانی

الدرس الخامس: الکذب

الکذبُ مفتاحٌ لِکلّ شرٍّ: رسولُ الله

دروغ کلید هر بدی است.

جاء رَجل الی رَسول الله؛ فَقالَ: عَلِّمْنی خُلُقاً یَجْمَعُ لی خَیْرَ الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ، فقال: لاتَکْذِبْ.

مردی نزد پیامبر آمد و گفت: رفتاری (خویی) به من یاد بده که نیکی دنیا و آخرت را برایم گرد آورد. حضرت فرمودند: دروغ نگو .

و قالَ الامام علی: خَیرُ إخوانِکَ مَنْ دَعاکَ إلَی صِدْقِ الْمَقالِ بِصِدْقِ مَقالِهِ و نَدبکَ الی أفضلِ الأعمال بِحُسنِ أعماله.

امام علی فرمودند: بهترین برادر (یاران) تو کسی است که با راستگویی‌اش تو را به راستگویی فرابخواند و با خوش‌رفتاریش تو را به خوش کرداری فرابخواند.

إذن فکُن صادِقاً مَع نفسِکَ و مَع الآخرینَ فی الحَیاه وَ لا تَهْرُبْ مِنَ الْواقِعِ أَبَداً.

بنابراین با خودت و با دیگران در زندگانی، راستگو باش و هرگز از واقعیت نگریز.

فإِن هَرَبْتَ مِنَ الْواقِعِ فَسَوْفَ توُاجِهُ مَشاکِلَ وَ صُعوباتٍ کَثیرَهً وَ تُضْطَرُّ إلَی الْکِذْبِ عِدَّهَ مرات.

زیرا اگر از حقیقت بگریزی با مشکلات و سختی‌های بسیاری روبه رو خواهی شد و چندین بار ناگریز به دروغ گفتن می‌گردی.

وَ بَعدَ ذٰلِکَ یَتَبیّنُ کِذْبُکَ لِلْآخَرینَ، فَتَفشلُ فی حَیاتِکَ.

و پس از آن، دروغت بر دیگران آشکار می‌شود و در زندگانی ات شکست می‌خوری .

وَ هٰذِهِ قِصَّهٌ قَصیرَهٌ تُبَینُ لَکَ نَتیجَهَ الْکِذْبِ:

این داستان کوتاهی است که نتیجه دروغگویی را برایت آشکار می‌دارد.

قَرَّرَ أَربَعَهُ طُلّابٍ أَن یغیبوا عَنِ الإمْتِحانِ فَاتَّصَلوا بِالْأسُتاذِ هاتِفیاً وَ قالوا لَهُ:

چهار دانشجو قرار گذاشتند که در آزمون غایب شوند؛ پس تلفنی با استاد تماس گرفتند و به او گفتند:

أَحَدُ إطاراتِ سَیارَتِنَا انْفَجَرَ، وَ لَیسَ لَنا إطارٌ احْتیاطی، وَ لا توجَدُ سَیارَهٌ تَنقُلُنا إلَی الْجامِعَهِ،

یکی از تایرهای خودروی ما ترکید و ما تایر یدکی نداریم. خودرویی نیز نیست که ما را به دانشگاه ببرد.

وَ نَحنُ الْآنَ فی الطَّریقِ بَعیدونَ عَنِ الْجامِعَهِ، وَ لَنْ نَستَطیعَ الْحُضورَ فی الِإمْتِحانِ فی الْوَقتِ الْمُحَدَّدِ.

ما اکنون در راهیم دور از دانشگاه و در زمان مشخص شده نخواهیم توانست در آزمون حاضر گردیم.

وافَقَ الْأسُتاذُ أَنْ یؤُجَلَّ لَهُمُ الأمْتِحانَ لِمُدَّهِ أُسبوعٍ واحِدٍ، فَفَرِحَ الطُّلّابُ بِذٰلِکَ؛

استاد موافقت کرد که برای ایشان، آزمون را به مدت یک هفته به تأخیر بیندازد. دانشجویان از آن شاد شدند.

لِأنَّ خُطَّتَهُم لِتَأجیلِ الإمْتِحانِ نَجَحَتْ.

زیرا نقشه ایشان برای عقب انداختن آزمون گرفت (موفق شد)

فی الْأسُبوعِ التّالی حَضَروا لِلإمْتِحانِ فی الْوَقتِ الْمُحَدَّدِ،

هفته آینده [دانشجویان] در زمان مشخص شده برای آزمون حاضر شدند.

وَ طَلَبَ الْأسُتاذُ مِنهُم أَن یَجلِسوا فی قاعَهِ الِإمْتِحانِ،

استاد از ایشان درخواست که در تالار آزمون بنشینند،

ثُمَّ وَزَّعَ عَلَیهِم أَوراقَ الِإمْتِحانِ. لَمّا نَظَروا إلَی الْأسَئِلَهِ، تَعَجَّبوا لِأنَّها کانَتْ هٰکَذا:

سپس برگه‌های آزمون را برایشان پخش کرد. زمانی که به پرسش‌ها نگاه کردند، شگفت زده شدند؛ زیرا پرسش‌ها ازین قرار بود:

■ لِماذَا انْفَجَرَ الْإطارُ؟

چرا تایر ترکید؟

أَیُّ إطارٍ مِنْ سَیارَتِکُمُ انْفَجَرَ؟

کدام تایر خودروی شما ترکید؟

فی أَیِّ طَریقٍ وَقَعَ هٰذَا الْحادِثُ؟

در کدام جاده این پیشامد روی داد؟

ما هوَ تَرتیبُ جُلوسِکُم فی السَّیارَهِ؟

نشستن شما در خودرو به چه ترتیب بود؟

کَیفَ اسْتَطَعْتُم أَن تَحِلّوا مُشکِلَتَکُم؟

چگونه توانستید مشکلتان را حل کنید؟

کَم کانَتِ السّاعَهُ عِندَ انْفِجارِ الْإطارِ؟

هنگام ترکیدن تایر، ساعت چند بود؟

مَنْ کانَ مِنکُم یَسوقُ السَّیارَهَ فی ذٰلِکَ الْوَقتِ؟

کدام یک از شما خودرو را در آن وقت می‌راند؟

هَل تَضْمَنُ أَن یُجیبَ أَصدِقاؤُکَ مِثْلَ إجابَتِکَ؟

آیا ضمانت می‌کنی که دوستانت نیز مانند تو پاسخ دهند؟

خَجِلَ الطُّلّابُ وَ نَدِموا وَ اعْتَذَروا مِن فِعْلِهِم، نَصَحَهُمُ الْأسُتاذُ وَ قالَ: مَنْ یَکذِبْ لا ینْجَحْ.

دانشجویان شرمنده شدند و پشیمان شدند و از کارشان پوزش خواستند. استاد ایشان را پند داد و گفت: هر کس دروغ بگوید، کام نمی‌یابد.

عاهَدَ الطُّلّابُ أُستاذَهُم عَلَی أَن لا یکْذِبوا، وَ قالوا لَهُ نادِمینَ: تَعَلَّمْنا دَرساً لَنْ نَنْساهُ أَبَداً.

دانشجویان با استادشان پیمان بستند که دیگر دروغ نگویند و با پشیمانی به او گفتند: درسی آموختیم که هرگز فراموش نخواهیم کرد.

ترجمه «کل»
واژگان درس پنجم عربی پایه یازدهم

أَجِبْ عَنِ الْأَسئِلَهِ التّالیَهِ حَسَبَ نَصِّ الدَّرْسِ. (به پرسشهای زیر با توجه به متن درس پاسخ بده.)

۱- هَلْ وافَقَ الْأسُتاذُ أَنْ یؤَجِّلَ الإِمْتِحانَ لِلطُّلابِ لِمُدَّهِ أُسبوعَینِ؟ – لا؛ ما وافَقَ الْأسُتاذُ أَنْ یؤُجَلَّ لَهُمُ الأمْتِحانَ لِمُدَّهِ أُسبوعین.

(آیا استاد موافقت کرد که آزمون دانش جویان را به مدت دوهفته به تأخیر بیندازد. – نه؛ استاد موافقت نکرد که آزمون دانش جویان را به مدت دو هفته به تأخیر بیندازد.)

۲- ماذا قالَ الرَّجُلُ لِرَسولِ اللّهِ حینَ جاءَ إلَیهِ؟ – الرجل قال: «عَلِّمْنی خُلُقاً یجْمَعُ لی خَیرَ الدُّنیا وَ الْآخِرَه

(مرد به فرستاده خداوند چه چیزی گفت هنگامی که نزد او آمد(رفت). – مرد گفت:‌ اخلاقی به من بیاموز که خیر دنیا و آخرت را برای من گرد آورد.)

۳- ما قالَ الطُّلّابُ لِأسُتاذِهِم نادِمینَ؟ – قالوا لَهُ نادِمینَ: تَعَلَّمْنا دَرساً لَنْ نَنْساهُ أَبَداً.

(دانش جویان با پشیمانی به استادشان چه گفتند؟ – با پشیمانی به او گفتند: درسی به ما آموختی که هرگز فراموشش نخواهیم کرد.)

۴- مَنْ قالَ «مَنْ یکذِبْ لا ینْجَحْ ؟» – الْأسُتاذُ قالَ: مَنْ یکذِبْ لا ینْجَحْ.

(چه کسی گفت: «هر کس دروغ بگوید کامیاب نمی شود؟ – استاد گفت: هر کس دروغ بگوید کامیاب نمی شود.)

۵- کَیفَ اتَّصَلَ الطُّلّابُ بِالْإستاذِ؟ – فَاتَّصَل الطُلّابٍ بِالْأسُتاذِ هاتِفیاً.

(چگونه دانش‌آموزان با استاد تماس گرفتند؟ – دانش‌آموزان تلفنی با استاد تماس گرفتند.)

۶- لِماذا فَرِحَ الطُّلّبُ؟ – لِأنَّ خُطَّتَهُم لِتَأجیلِ الإمْتِحانِ نَجَحَتْ.

(چرا دانش آموزان شاد شدند؟ – زیرا نقشه ایشان برای عقب انداختن آزمون گرفت (موفق شد))

اِعلَموا (بدانید.)

تَرْجَمَهُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ (۱)

■ حروف «أَنْ: که» و «کَی، لِـ ، لِکَی ، حَتَّی: تا، برای اینکه» بر سر فعل مضارع می‌آیند و در معنای آن تغییر ایجاد می‌کنند؛ فعل‌هایی که دارای این حروف اند، در فارسی «مضارع التزامی» ترجمه می‌شوند؛ مثال:

یحْکُمُ: داوری می‌کند / حَتَّی یحْکُمَ: تا داوری کند

یحاوِلونَ: تلاش می‌کنند / أَنْ یحاوِلوا: که تلاش کنند

تَفْرَحونَ: شاد می‌شوید / لِکَی تَفْرَحوا: تا شاد شوید

یَجْعَلُ: قرار می‌دهد / لِیَجْعَلَ: تا قرار بدهد

یذْهَبْنَ: می‌روند / کَی یذْهَبْنَ: تا بروند

■ فعل مضارعِ دارای «لَنْ» معادلِ «آینده منفی» در زبان فارسی است؛ مثال: تَنالونَ: دست می‌یابید؛ لَنْ تَنالوا: دست نخواهید یافت.

این حروف در انتهای فعل مضارع تغییراتی را ایجاد می‌کنند. (به جز در ساخت‌هایی مانند یَفْعَلْنَ و تَفْعَلْنَ)

انواع «لام» در عربی

انواع «لام»

اختَبِر نفسَکَ: تَرجِم الآیتَینِ وَ الحدیثَ حَسَبَ قواعِدِ الدَّرسِ ثُمَّ عَیّن الأفعالَ المضارعهَ. (دو آیه و حدیث را با توجه به قواعد درس ترجمه کن؛ سپس فعل‌های مضارع را شناسایی کن.)

۱- ﴿عَسَی أن تَکرَهوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم وَ عَسَی أن تُحِبّوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُم﴾ / الفعل المضارع: تَکرَهوا، تُحِبّوا

(شاید چیزى را ناپسند بدارید در حالى که آن براى شما نیکوست، و شاید چیزى را دوست بدارید در حالى که آن براى شما بد است.)

۲- ﴿… أنفِقوا مِمّا رَزَقناکُم مِن قَبلِ أن یأتی یومٌ لا بَیعٌ فیهِ وَ لا خُلَّهٌ …﴾ / الفعل المضارع: یَأتی

(از آنچه به شما روزی کرده ایم بخشش کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی است و نه دوستی ای ….)

۳- مِن أخلاقِ الجاهِلِ الإجابَهُ قَبلَ أن یسمَعَ وَ المُعارَضَهُ قَبلَ أن یفهَمَ وَ الحُکمَ بِما لا یعلَمُ. / الفعل المضارع: یَسمَعَ، یَفهَمَ، یَعلَمُ

(یکى از خویهاى نادان این است که قبل از شنیدن [مطلب] پاسخ مى دهد و پیش از آن که [مقصود گوینده را ] بفهمد مخالفت مى ورزد و درباره آنچه نمی داند، داوری مى کند.)

۱- آشنایی با این تغییرات، از اهداف آموزشی کتاب درسی نیست. ۲- رَزَقَ: روزی داد  3- خُلَّه: دوستی  4- مُعارَضَه: مخالفت

saeedjafari
jafarisaeed

حوارٌ (گفتگو)

(فی الصَّیدَلیهِ) = در داروخانه

الحاجُّ = حج گزارالصَّیدَلی = داروخانه دار
عَفواً، ما عِندی وَصفَهٌ = ببخشید؛ من نسخه ندارم.
وَ أُریدُ هذهِ الأدویهَ المَکتوبَهَ عَلَی الوَرَقَهِ. = این داروهای نوشته شده بر روی ورقه را می‌خواهم.
أعطِنی الوَرَقَهَ: = ورقه را به من بده
مِحرارٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَهٌ لِلصُّداعِ، حُبوبٌ مُهَدِّئَهٌ، کَبسول أمبیسیلین، قُطنٌ طِبِّی، مَرهَمٌ لِحَسّاسِیهِ الجِلدِ … = دماسنج، قرص مسکن برای سردرد، قرص آرامش‌بخش، کپسول آمپی سیلین، پنبه طبّی، پماد حساسیت پوست…
لا بَأسَ، وَ لکِن لا أُعطیکَ أمبیسیلین. = اشکالی ندارد؛ ولی آمپی‌سیلین به تو نمی دهم.
لِماذا لا تُعطینی؟ = چرا به من [آمپی‌سیلین] نمی دهی؟لِأنَّ بَیعَها بِدونِ وَصفَهٍ غَیرُ مَسموحٍ. = زیرا فروشش بدون نسخه ممنوع است.
لِمَن تَشتَری هذِهِ الأدویهَ؟ = این دارو را برای که می‌خری؟
أشتَریها لِزُمَلائی فی القافِلَهِ = برای همکارانم در کاروان می‌خرمش.
یا حَضرَهَ الصَّیدَلی. = جناب داروخانه دار
رَجاءً، راجِعِ الطَّبیبَ؛ = لطفا؛ به پزشک مراجعه کن.
الشِّفاءُ مِنَ اللهِ. = درمان از [سوی] خداوند است.

۱- اَلصَّیدَلیه: داروخانه   2- اَلْأَدْویه: داروها، مفرد: الدَّواء    3- اَلْمِحْرار: دماسنج    4- اَلْقُطْن: پنبه    5- اَلجِلدْ: پوست    6- حَضْرَهُ الصَّیدَلی: جناب داروخانه دار ۷- راجِعْ: مراجعه کن

ادات استفهام / کلمه های پرسشی

اَلتَّمرینُ الْأَوَّلُ: أی فعلٍ مِن أفعالِ مُعجَمِ الدّرس یُناسِبُ التَّوضیحاتِ التّالیهَ؟ (چه فعلی از فعلهای واژه نامه درس مناسب گزارش‌های زیر است؟)

۱- شاهَدَ وَجهاً لِوَجهٍ. (چهره به چهره [او را] دید.) / واجَهَ

۲- ظَهَرَ وَ صارَ واضِحاً. (آشکار شد و هویدا گشت.) / تَبیّنَ

۳- لَم ینجَح بَل خَسِرَ. (پیروز نشد؛ بلکه زیان دید.) / فشِلَ

۴- أعطاهُ عَهداً وَ قَولاً بِأن یفعَلَ شَیئاً. (قول و پیمانی به او داد مبنی بر اینکه کاری را انجام دهد.) / عاهَدَ، قَرّرَ

۵- قَرَّرَ أن یفعَلَ ما قَصَدَهُ مَعَ التَّأخیرِ. (قرار گذاشت آنچه را قصدش را داشت با دیرکرد انجام دهد.) / أَجّلَ

اَلتَّمرینُ الثّانی: تَرجِمَ الأحادیثَ، ثُمَّ عَیّنِ المَطلوبَ مِنکَ. (حدیث‌ها را ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده، بیاب.)

۱- لا تَغتَرّوا بِصلاتِهِم وَ لا بِصیامِهِم … وَ لکِنِ اختَبِروهُم عِندَ صِدقِ الحَدیثِ وَ أداءِ الأمانَهِ. (فعلَ الأمر و فعلَ النَّهی)

(فریب نماز خواندن و روزه گرفتنشان را نخورید،… ولى ایشان را با راستگوئى و امانت داری بیازمایید.) / فعلَ الأمر: اختَبِروا  / فعلَ النَّهی: لا تَغتَرّوا

۲- لا تَستَشِرِ الکَذّابَ فَإنَّهُ کَالسَّرابِ یقَرِّبُ عَلَیکَ البَعیدَ وَ یبَعِّدُ عَلَیکَ القَریبَ. (اسمَ المُبالغهِ) / اسمَ المُبالغهِ: الکَذّابَ

(با دروغگو مشورت مکن؛ زیرا او همانند سراب است. دور را برای تو نزدیک می‌سازد و نزدیک را برای تو دور می‌سازد.)

۳- یَبلُغُ الصّادِقُ بِصِدقِهِ ما لا یَبلُغُهُ الکاذِبُ بِاحتِیالِهِ. (الفاعِلَ)

(انسان راستگو با راستگویى‌اش به جایى می‌رسد که دروغگو با فریبکاری‌اش بدان نمی‌رسد.) / الفاعِلَ: الصّادِقُ، الکاذِبُ

۴- لا تُحَدِّثْ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعتَ بِهِ. (فعلَ النَّهی)

(درباره هر چه شنیدى با مردم سخن مگو.) / فعلَ النَّهی: لا تُحَدِّثْ

۱- لا تَغتَرّوا: فریب نخورید ۲- اَلصّیام: روزه.   3- لا تَسْتَشِرْ: با … مشورت نکن  4- یقَرِّبُ: نزدیک می‌سازد ۵- یبَعِّدُ: دور می‌سازد ۶- اَلِإحْتیال: فریبکاری

اَلتَّمرینُ الثّالِثُ: عَیّنِ الکلمهَ الَّتی لا تُناسِبُ الکلماتِ الأُخرَی مَعَ بیانِ السَّبَبِ. (با بیان علت، واژه ای را که با واژگان دیگر هماهنگی ندارد پیدا کن.)

۱- مَقال (گفتار)       5      کَلام(سخن)                   5    قَول(گفتار)          5    إطار(تایر)          ■

۲- کَلَّمَ(سخن گفت)    5      حَدَّثَ(سخن گفت)             5    کَمَّلَ(کامل کرد)      ■     تَکَلَّمَ(سخن گفت)     5

۳- جُذوع(تنه‌ها)       5      تَأجیل(به تأخیر انداختن)       ■      أثمار(میوه‌ها)        5    أغصان(شاخه‌ها)     5

۴- یَغرِسُ(می کارد)   5      یَنبُتُ(می روید)               5    یَزرَعُ(می کارد)      5    یَخنُقُ(خفه می‌کند)   ■

۵- أحمَر(سرخ)       5      أسوَد(سیاه)                    5    أخضَر(سبز)        5    أکرَم(گرامی تر)      ■

اَلتَّمرینُ الرّابِعُ: تَرجِمِ الآیاتِ، ثُمَّ عَیّنِ المَطلوبَ مِنکَ. (آیه‌ها را ترجمه کن؛ سپس آنچه را از تو خواسته شده بیاب.)

۱- ﴿ فَاصبِر حَتَّی یحکُمَ اللهُ بَینَنا …﴾ (فعلَ الأمرِ) / (بردبار باش تا خداوند میان ما داوری کند.) / فعلَ الأمرِ: اصبِر

۲- ﴿ یُریدونَ أن یبَدِّلوا کَلامَ اللهِ﴾ (المُضافَ إلَیهِ) (می خواهند که سخن خداوند را تغییر دهند.) / المُضافَ إلَیهِ: اللهِ

۳- ﴿… ما یُریدُ اللهُ لِیجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ…﴾ (الفاعِلَ) (خداوند نمی خواهد تا حالت بحرانی برای شما ایجاد کند.) / الفاعِلَ: اللهُ

۴- ﴿ . .. لِکَیلا تَحزَنوا عَلَی ما فاتَکُم﴾ (الفِعلَ الماضی) (تا اندوهگین نشوید به خاطر آنچه از دست دادید.) / الفِعلَ الماضی: فاتَ

۵- ﴿ لَن تَنالُوا البِرَّ حَتَّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ﴾ (الفِعلَ المُضارِعَ)

(به نیکی دست نخواهید یافت تا اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید.) / الفِعلَ المُضارِعَ: تَنالُوا، تُنفِقوا، تُحِبّونَ

۱- حَرَج: حالت بحرانی  2- لِکَیلا: لِکَی+لا   3- فاتَ: از دست رفت  4- لَن تَنالوا: دست نخواهید یافت

اَلتَّمرینُ الْخامِسُ: تَرجِم الجُمَلَ التّالیهِ. (جمله‌های زیر را به فارسی برگردان.)

۱- اِجلِس عَلَی الکُرسی. (روی صندلی بنشین.)     / 5- لا تَجلِسوا هُناکَ. (آنجا ننشینید.)

۲- تَجلِسُ مَعَ زمیلِکَ. (با همکارت می‌نشینی.)      /6- لا یَجلِسنَ هُنا. (اینجا نباید بنشینند / اینجا نمی‌نشینند.)

۳- اِصبِر لِکَی یَجلِسَ. (صبر کن تا بنشیند.)          / 7- أُریدُ أن أجلِسَ. (می خواهم بنشینم.)

۴- جالِس خَیرَ النّاسِ. (به بهترین مردم همنشینی کن.)  /  8- رَجَعنا لِنَجلِسَ (برگشتیم تا بنشینیم.)

اَلتَّمرینُ السّادِسُ: اُکْتُبْ مُفْرَدَ الْجُموعِ التّالیَهِ. (مفرد جمع های زیر را بنویس.)

أَدویَه: دواء (دارو)                                           خُطَط: خُطّه (نقشه)                             أَفاضِل: أفضل (برتر؛ برترین)

أَحْیاء: حَیّ (زنده)                                             صُعوبات: صُعوبَه (دشواری)                              أَصْدِقاء: صَدیق (دوست)

أَساتِذَه: أُستاذ (استاد)                                       عُیوب: عیب (عیب)                                           إخْوان: أخ (برادر)

أَعمال: عَمل (کنش)                                           أَسْئِلَه: سُؤال (پرسش)                                        أَسابیع: أُسبوع (هفته)

إجابات: إجابه (پاسخ)            طُلّاب: طالب (دانش‌آموز)       أَخلاق: خُلق (خو)

سعید جعفری
پی دی اف درس پنجم عربی پایه یازدهم مشترک