بایگانی برچسب: s

عربی (۳) مشترک: خرداد و شهریور

آزمون نهایی عربی۳ مشترک خرداد ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ مشترک شهریور ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ مشترک دی ۱۴۰۰

آزمون نهایی عربی۳ مشترک شهریور ۱۴۰۲

ویدئوی امتحان نهایی عربی پایه دوازدهم سال خرداد۹۹ بخش۱

ویدئوی امتحان نهایی عربی پایه دوازدهم سال خرداد۹۹ بخش۲

امتحان نهایی عربی۳ مشترک خرداد۹۹ بخش۱(یوتیوپ)
امتحان نهایی عربی۳ مشترک خرداد۹۹ بخش۲(یوتیوپ)

آزمون خرداد و شهریور: فارسی۳

سعید جعفری

آزمون نهایی مشترک خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸

آزمون نهایی مشترک خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸(واژه پرداز)

آزمون خارج از کشور خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸

آزمون نهایی خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۹

آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم(پی دی اف)
آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم(واژه پرداز)
آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ انسانی فارسی پایه دوازدهم(پی دی اف)
آزمون نهایی شهریور ۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم

آزمون نهایی دی ۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم

سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ فارسی پایه دوازدهم
آزمون نهایی شهریور ۱۴۰۲ فارسی پایه دوازدهم
آزمون نهایی شهریور ۱۴۰۲ فارسی پایه دوازدهم

ویدئوی آزمون نهایی خرداد۹۹ بخش۱

آزمون شبه نهایی فارسی پایه دوازدهم ۱۴۰۲ با پاسخ

امتحان نهایی فارسی دوازدهم شهریور ۱۴۰۲ با پاسخ

شرایط قبولی در پایه دوازدهم