آموزه دهم: زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم