آگهی‌نامه حقوق بشر

تتتت

تتتت

تتت

دیباچه

سازمان ملتها

از آنجا که آزادی، دادگستری و آشتی در جهان بر این شالوده استوار است که بپذیریم همهٔ اعضای خانوادهٔ بشری ذاتا ارجمندند و حقوق گسست‌ناپذیر و برابری دارند،

و از آنجا که خوارداشت حقوق بشر و پایمال کردن آن به کردارهای ددمنشانه می انجامد و وجدان بشری را برمی آشوبد،

و از آنجا که والاترین آرمان همگنان، آفرینش جهانی است که در آن هر شهروندی از آزادی سخن و امنیت برخوردار باشد،

و از آنجا که قانون باید از حقوق بشر دفاع کند؛ نه اینکه شهروندان خودسرانه ناگزیر به خیزش علیه ستم و بیداد گردند،

و از آنجا که می سزد روابط دوستانه میان ملت‌ها گسترش یابد،

و از آنجا که مردمان سازمان ملل در فرمان‌نامه ای آشکارا بازگفته اند که به حقوق اولیه بشر، به بزرگ‌منشی و گرامی‌داشت انسان و به برابری حقوق زن و مرد باور دارند و برآن‌اند که با آزادی بیشتر، پیشرفت اجتماعی و زندگانی بهتری را [برای همگان] فراهم آورند،

و از آنجا که کشورهای عضو سوگند خورده‌اند که ضمن همکاری با سازمان ملل، آزرم‌داشت دوسویه جهانی، پایش حقوق بشر و آزادی های اساسی را بگسترانند،

و از آنجا که بسیارمهم است همگان از این حقوق و آزادی‌ها آگاهی یابند تا این پیمان‌نامه کاملا به کار بسته شود،

بنابراین هم‌اکنون

مجمع عمومی،

این آگهی‌نامه جهانی حقوق بشر را سرلوحه همه مردمان و همه ملتها برای رسیدن به کامیابی می شمارد و آن را جار می زند تا هر شهروندی و هر سازمان اجتماعی این آگهی‌نامه را پیوسته در ذهن داشته باشد و بکوشد این آگهی‌نامه را بیاموزد و بیاموزاند تا با اقدامات پیشروانهٔ ملی و فراملی، احترام به این حقوق و آزادی را بگستراند و تا اطمینان یابد که احترام به این حقوق و آزادی در میان مردمان اعضای ملل شان و میان مردمان قلمروهای زیر فرمانشان به رسمیت شناخته شود و پاس داشته آید.

بند ۱ام

یکایک افراد بشر در بزرگ‌منشی و حقوق، آزاد و برابر زاده می شوند. به همگان خرد و وجدان ارزانی شده است و همگنان باید با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

بند ۲ام

می سزد که مردم از همه گونه حقوق و آزادی‌هایی که در این آگهی‌نامه یاد شده است برخوردار باشند و نباید هیچ گونه نابرابری [میان شهروندان] وجود داشته باشد؛ نابرابرای هایی همچون نابرابری نژادی، رنگی، جنسیتی، زبانی، دینی یا نابرابری به خاطر باور سیاسی یا هر باور دیگری، نابرابری به خاطر خاستگاه ملی یا اجتماعی، نابرابری به خاطر دارایی، به خاطر زادگاه یا موقعیت های دیگری. افزون بر این نباید به خاطر جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی یا بین المللی کشور یا قدرتی که فرد به آن وابسته است هیچ نابرابری وجود داشته باشد، چه کشور ناوابسته باشد چه زیر سرپرستی چه وابسته یا زیر هر گونه محدودیت در حق حاکمیت.

بند ۳ام

زندگانی، آزادی و امنیت فردی برای هر شهروندی می‌شاید.

بند ۴ام

نباید هیچ کس در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود. بردگی و دادوستد برده به هر شکلی می‌باید ناروا اعلان گردد.

بند ۵ام

هیچ کس نباید شکنجه شود یا به وی ستم گردد یا تحت کیفر یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی نهاده آید.

بند ۶ام

می سزد که شهروندان در هر سرزمینی برابر قانون«انسان» به شمار روند.

بند ۷ام

همگنان فراروی قانون برابرند و می سزد که قانون بدون هیچ گونه نابرابری از همگان پشتیبانی کند. می شاید که قانون از شهروندان فراروی هر نابرابری که این آگهی نامه را نقض می کند یا هر گونه تحریکی که به نابرابری می انجامد پشتیبانی کند.

بند ۸ام

می شاید که هر فردی به خاطر نقض حقوق اولیه ای که قانون اساسی یا قانون عادی به او بخشیده است به دادگاه های صالح ملی دسترسی داشته باشد.

بند ۹ام

هیچ کس نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود یا خودسرانه شهربند گردد.

بند ۱۰ام

می شاید که دادگاه ناوابسته و بی طرف به هر شهروندی فرصت دفاع کافی و علنی بدهد تا روباروی هر گونه اتهام جزایی علیه اش به حقوق و تکالیفش رسیدگی کند.

بند ۱۱ام

۱- هر کس که به جرم جزایی متهم است می سزد که پیش از اثبات جرمش در دادگاه علنی فراروی قانون بی گناه قلمداد گردد و دادگاه باید همه حقوق وی را برای دفاع از خود تضمین کند.

۲- هیچ کس نباید به سبب رفتاری یا ترکی که در زمان گزاردن آن به موجب قانون ملی یا فراملی جرم نیست گنه کار به شمار رود؛ همچنین نباید کیفری سخت تر از آن چه در زمان گزاردن جرم جزایی برایش در نظر گرفته شده به او بار شود.

بند ۱۲ام

نباید خودسرانه به حریم شخصی، حریم خانوادگی، حریم خانه یا اقامتگاه شهروندان دست درازی شود و نباید به بزرگمنشی و آبروی شهروندی بی آزرمی شود. می سزد که قانون در مقابل هر دست درازی یا بی آزرمی از شهروندانش پشتیبانی کند.

بند ۱۳ام

۱- می سزد هر شهروندی آزادانه رفت و آمد درون‌استانی یا برون‌استانی داشته باشد یا در هر جای کشور خانه گزیند.

۲- رواست که هر شهروندی هر کشوری از جمله کشور خودش را وانهد یا به کشور خودش از نو بازآید.

بند ۱۴ام

۱- می سزد که هر شهروندی به خاطر آزار و شکنجه، کشور دیگر را برای پناهندگی بجوید یا به کشور دیگری پناهنده شود.

۲- این حقوق نباید در موارد زیر به کار بسته شود: پیگرد واقعی ناشی از جرم های غیرسیاسی یا کنش های مخالف با هدف ها و بنیان های ملت های همبسته.

بند ۱۵ام

۱- هر شهروندی حق داشتن تابعیت را دارد.

۲- هیچ کس را نمی توان خودسرانه از ملیتش یا از حق تغییر ملیتش بازداشت.

بند ۱۶ام

۱- مردان و زنان برنا حق دارند بدون هیچ محدودیت نژادی، ملی، یا دینی با یکدیگر پیوند زناشویی ببندند و خانواده بسازند. در زمان پیوند یا هنگام جدایی می سزد که همسر و شوی در همه امور مربوط به زناشویی حقوق برابر داشته باشند.

۲- زناشویی می باید آزادانه و فقط با خرسندی کامل هر دو جفت انجام گیرد.

۳- خانواده یگان بنیادین و طبیعی جامعه است و می سزد که جامعه و دولت از خانواده پشتیبانی کند.

بند ۱۷ام

۱- داشتن دارایی چه به تنهایی چه با دیگران حق هر کس است.

۲- هیچ کس را نمی توان خودسرانه از دارایی اش بازداشت.

بند ۱۸ام

هی سزد که هر کس دارای آزادی اندیشه، وجدان و دین باشد: این حق شامل آزادی دین گردانی یا باورگردانی، آموزش دینی و برگزاری آیین های دینی می شود چه به تنهایی چه در جامعه با دیگران چه در میان توده مردم چه شخصی.

……….

ترجمان: سعید جعفری