آموزه سوم: نوشته های عینی

مرحلۀ اول: پرسش

مرحلۀ دوم: شناسایی و جدا کردن پرسشهای عینی

مرحلۀ سوم: گزینش و سازماندهی پرسشها

پرسش کلّی / پرسش جزئی

شمارک بندی آموزه ۳

هنجار نوشتار ۳

واژه، اصلی ترین دست افزارِ نوشتن است. هنگام کاربرد کلمه در گفتار و نوشتار باید هم به خوش آهنگی و ظاهر آن توجّه کرد، هم به معنا و لطافت آن. گزینش واژه در زییایی نوشته و انتقال معنا نقش بسزایی دارد. برای درک این اهمّیت، جملۀ زیر را بخوانید و دقّت کنید، گزینش چه واژه ای نامناسب بوده است.

استرسی که در زمان ریزش قطره های باران بر زمین به من وارد می شود، بسیار زیباست.»

احتمالا دریافتید که انتخاب واژۀ «استرس» در این جمله، صحیح نیست. واژۀ «استرس» بار معنایی منفی دارد و نمی تواند زیبا باشد. نویسنده می تواند با گزینش واژه ای مثل «احساسی» به جای کلمۀ «استرسی» به درستی منظور خود را بیان کند. افزون بر این، کنار هم آمدن «بر زمین» و «به من» از زیبایی نوشته می کاهد. این جمله را می توان به صورت های زیر، بازنویسی کرد.

احساسی که زمان ریزش قطره های باران به من دست می دهد، بسیار زیباست.

حال و هوایی که زمان ریزش قطره های باران دارم، بسیار زیباست.

شعرگردانی

شعر زیر را بخوانید، درک و دریافت خود را از آن، در جای مشخّص شده، بنویسید.

ایستاد ه ام،

ایستاده ای،

ایستاده ایم،

جنگلیم؛

تن به صندلی شدن نداده ایم.

غلامرضا بکتاش