بایگانی برچسب: s

ویرایش زبانی

تفاوت «هست» و «است»

هست: وجود دارد (فعل تام)

مانند: می هست و درم هست و بت لاله رخان هست

       غــم نیست و گــر هست نصیـب دل اعــداست (رودکی)

گردانش فعل «هستن»: هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند.

■ است: بدون معنایی روشن (فعل اسنادی؛ فعل کمکی)

مانند: آشکار است ستمکاری دهر / زخم بس هست، ولی مرهم نیست (فعل اسنادی)

       صبح تا آستین برافشانده است / دامن عنبر تر افشانده است (فعل کمکی)

گردانش فعل «استن»: ام، ای، است، ایم، اید، اند.

منفی «هست» و «است»: نیست                    

مانند: سخنی نیست که خاموشی از آن بهتر نیست      

       نیست علمی که فراموشی از آن بهتر نیست     

■ لغزشهای رایج                                     

این گل زیبا هست. (نادرست) / این گل زیبا ست. (درست)

این گلها زیبا هستند. (نادرست) / این گلها زیبایند. (درست)