بایگانی برچسب: s

آزمون خرداد و شهریور: علوم و فنون ۱

دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته!

اگر برآنید برای آزمون خرداد یا شهریورماه آماده شوید، بهتر است که در آغاز، نیمه دوم کتاب یعنی درس ۷ تا ۱۲ را مطالعه کنید؛ زیرا ۱۲ نمره از بخش دوم کتاب خواهد آمد و ۸ نمره از شش درس نخست. دو دیگر اینکه بهتر است از بخش‌های ساده‌تر شروع کنید. آرایه‌ها، درسی است که به سادگی می‌توانید آن را بخوانید و به خوبی آن را بیاموزید. پس درس‌های آرایه می‌تواند آغاز مناسبی باشد. پس از آرایه‌ها به مطالعه عروض یا وزن‌شناسی بپردازید. بیشتر بارم آزمون از همین دو بخش آرایه‌ها و عروض است. بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی از دو بخش پیشین دشوارتر است و حفظی؛ همچنین نمره کمتری دارد؛ برای همین اگر وقت اندکی دارید، بهتر است بیشتر به دو بخش گفته شده بپردازید. امکان طرح پرسش از خط به خط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی وجود دارد. پس بهتر است بند به بند درس‌های حفظی را بخوانید، سپس به پرسش‌های طرح شده آن بند پاسخ دهید تا به درس‌های حفظی چیره شوید.

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی

شیوه نامه ارزشیابی علوم و فنون ادبی ۱ سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شمارک بندی

آزمون دی: علوم و فنون۱

دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته! /// برو به کارگاه تحلیل فصل دوم

اگر برآنید برای آزمون دی آماده شوید، بهتر است از بخش‌های ساده‌تر شروع کنید. آرایه‌ها، درسی است که به سادگی می‌توانید آن را بخوانید و به خوبی آن را بیاموزید. پس درس‌های آرایه می‌تواند آغاز مناسبی باشد. پس از آرایه‌ها به مطالعه عروض یا وزن‌شناسی بپردازید. بیشتر بارم آزمون از همین دو بخش آرایه‌ها و عروض است. بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی از دو بخش پیشین دشوارتر است و حفظی؛ همچنین نمره کمتری دارد؛ امکان طرح پرسش از خط به خط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی وجود دارد. پس بهتر است بند به بند درس‌های حفظی را بخوانید، سپس به پرسش‌های طرح شده آن بند پاسخ دهید تا به درس‌های حفظی چیره شوید.

saeedjafari
jafarisaeed
آزمون علوم و فنون ادبی ۱ فصل ۱

آزمون علوم و فنون ادبی ۱ دی ماه ۹۹

آزمون علوم و فنون ادبی۱ درس ۱ تا ۴

بارم بندی علوم و فنون ادبی دهم