بایگانی برچسب: s

آزمون خرداد و شهریور: فارسی۳

سعید جعفری

آزمون نهایی مشترک خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸

آزمون نهایی مشترک خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸(واژه پرداز)

آزمون خارج از کشور خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۸

آزمون نهایی خرداد فارسی ۳ سال ۱۳۹۹

آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم(پی دی اف)
آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم(واژه پرداز)
آزمون نهایی خرداد۱۴۰۰ انسانی فارسی پایه دوازدهم(پی دی اف)
آزمون نهایی شهریور ۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم

آزمون نهایی دی ۱۴۰۰ فارسی پایه دوازدهم

سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی

ویدئوی آزمون نهایی خرداد۹۹ بخش۱

آزمون شبه نهایی فارسی پایه دوازدهم ۱۴۰۲ با پاسخ

شرایط قبولی در پایه دوازدهم

آزمون دی: فارسی۳

سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
شیوه نامه ارزشیابی درس فارسی دوازدهم
شمارک بندی
بارم بندی