بایگانی برچسب: s

فرهنگ نام‌های خداوند

ایزد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد / ستایش خرد را به از راه داد (فردوسی)

آفریدگار

از بنده جز آلودگی چه خیزد / پاکی صفت آفریدگار است (پروین اعتصامی)

پروردگار

که ای برتر از گردش روزگار / جهاندار و بینا و پروردگار (فردوسی)

دادار

یکی طاس می بر کفش برنهاد / ز دادار نیکی دهش کرد یاد (فردوسی)

دادگر

به پیروزی دادگر یک خدای/ سر جادوان اندر آرم به خاک (فردوسی)

جهان آفرین

جهان آفرین تا جهان آفرید / چنو مرزبانی نیامد پدید (فردوسی)

خداوند

به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد (فردوسی)

رهنما

که اویست بر نیک و بد رهنمای / وزویست گردون گردان به جای (فردوسی)

کردگار

نهاد آن گرانمایه را بر کنار / نیایش همی کرد با کردگار (فردوسی)

یزدان

گر بر فلکم دست بدی چون یزدان / برداشتمی من این فلک را ز میان (خیام)