بایگانی برچسب: s

سال آموزشی ۹۹-۹۸

نوروز این درفش فرهنگ ایرانی بر همگان خجسته باد؛ نیز بهاران بر همه یاران فرخنده. امید است که
امسال بر همه دانش آموزان ارجمند سالی خوش و پربار باشد.

شبکه تلگرامی: Js_ir@

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

تدریس خصوصی برای درس فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

وبجاهای (وبلاگ) سعید جعفری

فارسی دهم: www.jafarisaeed.blogfa.com
فارسی یازدهم: http://jafarisaeed2.blogfa.com/
فارسی دوازدهم: http://farsi-3.blogfa.com/
علوم و فنون ادبی ۱: http://oloomofonoon1.blogfa.com
علوم و فنون ادبی ۲: http://oloomofonoon2.blogfa.com
علوم و فنون ادبی ۳: http://oloomofonoon3.blogfa.com
قافیه در ادب پارسی: http://ghafiye.blogfa.com/
موازنه و ترصیع: http://movazene.blogfa.com/
عربی دهم مشترک: http://arabi-1.blogfa.com/
عربی دهم انسانی: http://arabi1en.blogfa.com/
عربی یازدهم مشترک: http://arabi-2.blogfa.com/
عربی یازدهم انسانی: http://arabi2en.blogfa.com/
عربی دوازدهم مشترک: http://arabi-3.blogfa.com/
عربی دوازدهم انسانی: http://arabi3en.blogfa.com/
عدد و شمار در فارسی؛ عربی و انگلیسی: http://numbers.blogfa.com/