بایگانی برچسب: s

طرح درس فارسی

طرح درس فارسی دوازدهم یا جدول زمانبدی سالانه

جدول زمان بندی پیشنهادی فارسی پایه دوازدهم
 ماههفتهنشستآموزهرویه
نیمسال نخستمهرنخست۱آموزه نخست: شکر نعمت / گنج حکمت: گمان۱۰ تا ۱۸
دوم۲آموزه نخست: شکر نعمت / گنج حکمت: گمان۱۰ تا ۱۸
سوم۳آموزه دوم: مست و هشیار / شعرخوانی: در مکتب حقایق۱۹ تا ۲۵
چهارم۴آموزه دوم: مست و هشیار / شعرخوانی: در مکتب حقایق۱۹ تا ۲۵
آباننخست۵آموزه سوم: آزادی / گنج حکمت: خاکریز۲۶ تا ۳۱
دوم۶آموزه پنجم: دماوندیه / روان خوانی: جاسوسی که الاق شد۳۴ تا ۴۴
سوم۷آموزه ششم: نی نامه / گنج حکمت: آفتاب جمال حق۴۵ تا ۵۱
چهارم۸آموزه ششم: نی نامه / گنج حکمت: آفتاب جمال حق۴۵ تا ۵۱
آذرنخست۹آموزه هفتم: در حقیقت عشق / شعرخوانی: صبح ستاره باران۵۲ تا ۵۷
دوم۱۰آموزه هشتم: از پاریز تا پاریس / گنج حکمت: سه مرکب زندگی۵۸ تا ۶۹
سوم۱۱آموزه نهم: کویر / روان خوانی: بوی جوی مولیان۷۰ تا ۸۱
چهارم۱۲آموزه نهم: کویر / روان خوانی: بوی جوی مولیان۷۰ تا ۸۱
دینخست۱۳آزمون دی ماه۱۰ تا ۸۱
دوم۱۴
نیمسال دومسوم۱۵آموزه دهم: فصل شکوفایی / گنج حکمت: تیرانا۸۲ تا ۸۷
چهارم۱۶آموزه دهم: فصل شکوفایی / گنج حکمت: تیرانا۸۲ تا ۸۷
بهمننخست۱۷آموزه یازدهم: آن شب عزیز / شعرخوانی: شکوه چشمان تو۸۸ تا ۹۷
دوم۱۸آموزه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش / گنج حکمت: به جوانمردی کوش۹۸ تا ۱۰۸
سوم۱۹آموزه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش / گنج حکمت: به جوانمردی کوش۹۸ تا ۱۰۸
چهارم۲۰آموزه دوازدهم: گذر سیاوش از آتش / گنج حکمت: به جوانمردی کوش۹۸ تا ۱۰۸
اسفندنخست۲۱آموزه سیزدهم: خوان هشتم / شعرخوانی: ای میهن۱۰۹ تا ۱۱۷
دوم۲۲آموزه سیزدهم: خوان هشتم / شعرخوانی: ای میهن۱۰۹ تا ۱۱۷
سوم۲۳آموزه چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ / گنج حکمت: کلان تر و اولی تر۱۱۸ تا ۱۲۸
چهارم۲۴آموزه چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ / گنج حکمت: کلان تر و اولی تر۱۱۸ تا ۱۲۸
فروردیننخستتعطیلات نوروزی
دوم
سوم۲۵آموزه شانزدهم: کباب غاز / روان خوانی: ارمیا۱۳۲ تا ۱۴۷
چهارم۲۶آموزه شانزدهم: کباب غاز / روان خوانی: ارمیا۱۳۲ تا ۱۴۷
اردیبهشتنخست۲۷آموزه هفدهم: خنده تو / گنج حکمت: مسافر۱۴۸ تا ۱۵۴
دوم۲۸آموزه هفدهم: خنده تو / گنج حکمت: مسافر۱۴۸ تا ۱۵۴
سوم۲۹آموزه هجدهم: عشق جاودانی / روان خوانی: آخرین درس۱۵۵ تا ۱۶۳
چهارم۳۰آزمون جامع فارسی ۳۱۰ تا ۱۶۳
جدول زمانبندی سالانه فارسی دوازدهم

پی دی اف طرح درس فارسی دوازدهم

طرح درس فارسی دوازدهم

طرح درس فارسی دوازدهم

طرح درس فارسی یازدهم یا جدول زمانبدی سالانه

جدول زمان بندی پیشنهادی فارسی پایه یازدهم
 ماههفتهنشستآموزهرویه
نیمسال نخستمهرنخست۱آموزه نخست: نیکی / گنج حکمت: همّت۱۰ تا ۱۶
دوم۲آموزه نخست: نیکی / گنج حکمت: همّت۱۰ تا ۱۶
سوم۳آموزه دوم: قاضی بُست / شعرخوانی: زاغ و کبک۱۷ تا ۲۵
چهارم۴آموزه دوم: قاضی بُست / زاغ و کبک۱۷ تا ۲۵
آباننخست۵آموزه سوم: در امواج سند / گنج حکمت: چو سرو باش۲۶ تا ۳۳
دوم۶آموزه سوم: در امواج سند / گنج حکمت: چو سرو باش۲۶ تا ۳۳
سوم۷آموزه پنجم: آغازگری تنها / روان خوانی: تا غزل بعد…۳۸ تا ۴۹
چهارم۸آموزه ششم: پرورده عشق / گنج حکمت: مردان واقعی۵۰ تا ۵۶
آذرنخست۹آموزه ششم: پرورده عشق / گنج حکمت: مردان واقعی۵۰ تا ۵۶
دوم۱۰آموزه هفتم: باران محبّت / آفتاب حُسن۵۷ تا ۶۳
سوم۱۱آموزه هشتم: درکوی عاشقان / گنج حکمت: چنان باش…۶۴ تا ۷۴
چهارم۱۲آموزه نهم: ذوق لطیف / روان خوانی: میثاق دوستی۷۵ تا ۸۵
دینخست۱۳آزمون دی ماه۱۰ تا ۸۵
دوم۱۴
نیمسال دومسوم۱۵آموزه دهم: بانگ جَرَس / گنج حکمت: به یاد ۲۲ بهمن۸۶ تا ۹۲
چهارم۱۶آموزه دهم: بانگ جَرَس / گنج حکمت: به یاد ۲۲ بهمن۸۶ تا ۹۲
بهمننخست۱۷آموزه یازدهم: یاران عاشق/ شعرخوانی: صبح بی تو۹۳ تا ۹۷
دوم۱۸آموزه دوازدهم: کاوه دادخواه / گنج حکمت: کاردانی۹۸ تا ۱۰۸
سوم۱۹آموزه دوازدهم: کاوه دادخواه / گنج حکمت: کاردانی۹۸ تا ۱۰۸
چهارم۲۰آموزه چهاردهم: حمله حیدری / شعرخوانی: وطن۱۱۲ تا ۱۱۷
اسفندنخست۲۱آموزه چهاردهم: حمله حیدری / شعرخوانی: وطن۱۱۲ تا ۱۱۷
دوم۲۲آموزه پانزدهم: کبوتر طوق دار / گنج حکمت: مهمانِ ناخوانده۱۱۸ تا ۱۲۵
سوم۲۳آموزه پانزدهم: کبوتر طوق دار / گنج حکمت: مهمانِ ناخوانده۱۱۸ تا ۱۲۵
چهارم۲۴آموزه شانزدهم: قصّه عینکم/ روان خوانی: دیدار۱۲۶ تا ۱۳۹
فروردیننخستتعطیلات نوروزی
دوم
سوم۲۵آموزه شانزدهم: قصّه عینکم/ روان خوانی: دیدار۱۲۶ تا ۱۳۹
چهارم۲۶آموزه هفدهم: خاموشی دریا / تجسّم عشق۱۴۰ تا ۱۴۶
اردیبهشتنخست۲۷آموزه هفدهم: خاموشی دریا / تجسّم عشق۱۴۰ تا ۱۴۶
دوم۲۸آموزه هجدهم: خوان عدل / روان خوانی: آذرباد۱۴۷ تا ۱۵۷
سوم۲۹آموزه هجدهم: خوان عدل / روان خوانی: آذرباد۱۴۷ تا ۱۵۷
چهارم۳۰آزمون جامع فارسی ۲۱۰ تا ۱۵۷

پی دی اف طرح درس فارسی یازدهم

طرح درس فارسی یازدهم

طرح درس
طرح درس فارسی یازدهم

طرح درس فارسی دهم یا جدول زمانبدی سالانه

جدول زمان بندی پیشنهادی فارسی پایه دهم
 ماههفتهنشستآموزهرویه
نیمسال نخستمهرنخست۱آموزه نخست ستایش۱۰ تا ۱۳
دوم۲آموزه نخست: چشمه / پیرایه خرد۱۳ تا ۱۷
سوم۳آموزه نخست: چشمه / پیرایه خرد۱۳ تا ۱۷
چهارم۴آموزه دوم: از آموختن ننگ مدار/ دیوار۱۸ تا ۲۷
آباننخست۵آموزه سوم: پاسداری از حقیقت / دیوار عدل۲۸ تا ۳۶
دوم۶آموزه پنجم: بیداد ظالمان / همای رحمت۳۹ تا ۴۳
سوم۷آموزه پنجم: بیداد ظالمان / همای رحمت۳۹ تا ۴۳
چهارم۸آموزه ششم: مهر و وفا / حقه راز۴۶ تا ۵۰
آذرنخست۹آموزه ششم: مهر و وفا / حقه راز۴۶ تا ۵۰
دوم۱۰آموزه هفتم: جمال و کمال / بوی گل و ریحانها۵۱ تا ۵۵
سوم۱۱آموزه هشتم: سفر به بصره / شبی در کاروان۵۶ تا ۶۳
چهارم۱۲آموزه نهم: کلاس نقاشی / پیرمرد چشم ما بود۶۴ تا ۷۱
دینخست۱۳آزمون دی ماه۱۰ تا ۷۱
دوم۱۴
نیمسال دومسوم۱۵آموزه دهم: دریادلان صف شکن / یک گام فراتر۷۴ تا ۸۱
چهارم۱۶آموزه یازدهم: خاک آزادگان / شیرزنان ایران۸۲ تا ۹۱
بهمننخست۱۷آموزه یازدهم: خاک آزادگان / شیرزنان ایران۸۲ تا ۹۱
دوم۱۸آموزه دوازدهم: رستم و اشکبوس / عامل و رعیت۹۲ تا ۱۰۱
سوم۱۹آموزه دوازدهم: رستم و اشکبوس / عامل و رعیت۹۲ تا ۱۰۱
چهارم۲۰آموزه سیزدهم: گردآفرید / دلیران و مردان ایران زمین۱۰۲ تا ۱۰۸
اسفندنخست۲۱آموزه سیزدهم: گردآفرید / دلیران و مردان ایران زمین۱۰۲ تا ۱۰۸
دوم۲۲آموزه چهاردهم: طوطی و بقال / ای رفیق۱۰۹ تا ۱۱۷
سوم۲۳آموزه چهاردهم: طوطی و بقال / ای رفیق۱۰۹ تا ۱۱۷
چهارم۲۴آموزه شانزدهم: خسرو / طراران۱۲۰ تا ۱۲۹
فروردیننخستتعطیلات نوروزی
دوم
سوم۲۵آموزه شانزدهم: خسرو / طراران۱۲۰ تا ۱۲۹
چهارم۲۶آموزه هفدهم: سپیده دم / مزار شاعر۱۳۲ تا ۱۳۹
اردیبهشتنخست۲۷آموزه هفدهم: سپیده دم / مزار شاعر۱۳۲ تا ۱۳۹
دوم۲۸آموزه هجدهم: عظمت نگاه / سه پرسش۱۴۰ تا ۱۴۸
سوم۲۹آموزه هجدهم: عظمت نگاه / سه پرسش۱۴۰ تا ۱۴۸
چهارم۳۰آزمون جامع فارسی ۱۱۰ تا ۱۴۹
طرح درس

پی دی اف طرح درس فارسی دهم

طرح درس فارسی دهم
طرح درس فارسی دهم