بایگانی برچسب: s

ستایش: نگارش۳

◙ به نام او که زینت زبان ها و یادگار جان ها نام او، به نام او که آسایش دل ها و آرایش کارها به نام او، به نام او که رَوْح روح ها و مفتاح فتوح ها نام او، به نام او که فرمان ها روان و حال ها بر نظام از نام او؛

قلمرو زبانی: زینت: زیور / آرایش: زیور، نظم و ترتیب / رَوْح:  آسایش؛ نشاط و سرزندگی. / مفتاح: کلید / فتوح: گشایش / حذف فعل به قرینه معنایی/ قلمرو ادبی: نثر آهنگین یا موزن / زبان: مجاز از سخن / مفتاح فتوح ها نام او: تشبیه / مفتاح فتوح ها: اضافه استعاری / نظام: آراستگی؛ نظم

بازگردانی: به نام او که زیور سخن ها و یادگار جان ها نام او است، به نام او که آسایش دل ها و نظم کارها به نام او است، به نام او که سرزندگی روح ها و کلید گشایش ها و پیروزی‌ها نام او است، به نام او که فرمان ها اجرا و حال ها منظم از نام او است.

پیام: آغاز کارها با نام خدا

◙ بس قفل ها که به این نام از دل ها برداشته، بس رقم های محبّت که به این نام در سینه ها نگاشته، بس بیگانگان که به وی آشنا گشته، بس غافلان که به وی هشیار شده، بس مشتاقان که به این نام دوست را یافته؛

هم یاد است و هم یادگار، به نازَش می دار تا وقتِ دیدار.

قلمرو زبانی: بس: بسیار / قفل: کلون، کلیدان / نگاشتن: نوشتن، نقاشی کردن / بیگانه: غریبه / غافل: نادان / ناز: لطف / مشتاق: شیفته، آرزومند / حذف فعل به قرینه معنایی / قلمرو ادبی: قفل: مجاز از بستگی و گرفتاری / رقم های محبّت: اضافه تشبیهی / بس رقم های … سینه ها نگاشته: استعاره پنهان / بیگانه، آشنا: تضاد / غافل، هشیار: تضاد /

بازگردانی: بسیاری از گرفتاری ها و گره ها که به این نام از دل ها برداشته شده است، بسیاری از نقاشی های عشق که به این نام در سینه ها نگاشته شده است، بسیاری از بیگانگان که با نام خدا تبدیل به آشنا شده اند، بسیاری از نادانان که به نام خدا هشیار شده اند، بسیاری از عاشقان که به این نام یار خود را یافته اند؛

خداوند هم یاد است و هم یادگار، به لطف خدا را در یادت نگاه دار تا وقتِ دیدار تو و خدا فرابرسد.

پیام: نام او گشایش دروازه خوبیهاست

کشف الاسرار، میبدی