بایگانی برچسب: s

تناسب

آوردن دو یا چند واژه در یک بیت یا عبارت است که وابسته به یک مجموعه باشند. به این آرایه تناسب و همبستگی نیز می‌گویند؛ مانند: ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند / تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

☼  ابر و باد و مه و خورشید و فلک همگی پدیده‌های طبیعی اند.

خودآزمایی

  1. در کدام بیت آرایه « مراعات نظیر » بیشتر به کار برده شده است؟

الف) تو قــــــد بینــــــی و مــــجنون جلـــــوه ناز              تو چشـــــم و او نگـــــــاه ناوک انـــداز

ب) گر چــــــین سر زلف تو مشاطــــه گشــــــاید              عطار به یک جو نخـرد نافه ی چین را

پ) شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی              غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

ت) از خطــــر خیزد خطر زیراکه سود ده چهل               بر نبندد گر بترسد از خطـــر بازارگان

  • در همه بیتها به جز بیت … آرایه « مراعات نظیر » به کار رفته است.   

الف) ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                    تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری

ب) آن پریشانی شبهــــــــــای دراز و غم دل                   همـه در سایه گیســــــوی نگار آخر شد

پ) طریقی فــــــــرا پیش گــــیر و رهـــــــی                    هـــمی‌رو کـــــه از قــید هسـتی رهــی

ت) تو قد بینــــــی و مـــــــجنون جلـــــوه ناز                    تو چشـــــم و او نگــــــاه ناوک انــداز

  • در کدام بیت، آرایۀ « کنایه، حس آمیزی و مراعات نظیر» وجود دارد؟

۱) دل چاشنی گرفت از آن خنده‌های شور / آری نمک، لذیذ نماید کباب را

۲) گلزار خود ز سبزۀ بیگانه پاک کن / آن گاه در ملامت مردم زبان برآر

۳) زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن / آیینۀ خدای نما را چرا شکست

۴) آن چه اول غرق گردد کشتی امّید است / گر سراب ناامیدی را فلک دریا کند

  • در کدام بیت آرایه « مراعات نظیر » می‌یابید؟   

الف) هر خسی از رنــگ گفتاری بدین ره کی رسـد           درد بــاید پــرده ســوز و مــرد بـاید گــام زن

ب) درنــــــیابد حـــــــــــــــال پخــــــــته هـیچ خــام           پــــس ســــخن کـــــــــوتاه باید والســـــــــلام

پ) هزار ســـختی اگر بـــر مــــن آید آسـان اســت            کـــه دوســـتی و ارادت هزار چنـــــدان است

ت) چرخ گردون این رسن را می‌رساند تا بـه چاه    گر همی صحرات باید چنگ درزن در رسن