بایگانی برچسب: s

آزمون خرداد و شهریور: علوم و فنون ادبی۳

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری
دانش‌آموزان ارجمند و فرهیخته!

اگر برآنید برای آزمون خرداد یا شهریورماه آماده شوید، بهتر است که در آغاز، نیمه دوم کتاب یعنی درس ۷ تا ۱۲ را مطالعه کنید؛ زیرا ۱۲ نمره از بخش دوم کتاب خواهد آمد و ۸ نمره از شش درس نخست. دو دیگر اینکه بهتر است از بخش‌های ساده‌تر شروع کنید. آرایه‌ها، درسی است که به سادگی می‌توانید آن را بخوانید و به خوبی آن را بیاموزید. پس درس‌های آرایه می‌تواند آغاز مناسبی باشد. پس از آرایه‌ها به مطالعه عروض یا وزن‌شناسی بپردازید. بیشتر بارم آزمون از همین دو بخش آرایه‌ها و عروض است. بخش تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی از دو بخش پیشین دشوارتر است و حفظی؛ همچنین نمره کمتری دارد. امکان طرح پرسش از خط به خط تاریخ ادبیات و سبک‌شناسی وجود دارد. پس بهتر است بند به بند درس‌های حفظی را بخوانید، سپس به پرسش‌های طرح شده آن بند پاسخ دهید تا به درس‌های حفظی چیره شوید. بخش بزرگی از پرسش‌های نهایی همیشه از آزمون‌های سالهای پیشین است؛ ازین رو حل آزمون‎های سال‌های قبل می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

علوم ۳ بیسترس سعید جعفری
سعید جعفری
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ خرداد ۱۴۰۰
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
saeed jafari
سعید جعفری

آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰

آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ خرداد ۱۴۰۲

آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۲

شیوه نامه ارزشیابی علوم و فنون ادبی ۳ سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شمارک بندی علوم و فنون ۳
شرایط قبولی در پایه دوازدهم