بایگانی برچسب: s

آزمون خرداد و شهریور: علوم و فنون ادبی۳

سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
سعید جعفری
سعید جعفری
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ خرداد ۱۴۰۰
آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰
سعید جعفری
سعید جعفرری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی
saeed jafari
سعید جعفری

آزمون نهایی علوم و فنون ادبی۳ شهریور ۱۴۰۰

شیوه نامه ارزشیابی علوم و فنون ادبی ۳ سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شمارک بندی علوم و فنون ۳
شرایط قبولی در پایه دوازدهم