بایگانی برچسب: s

عربی(۱)امتحان خرداد و شهریور (نیمسال دوم)

به لحاظ بودجه بندی حجم درون مایه در طراحی آزمون نوبت دوم ، شمارک بندی پرسش ها به نسبت ۱۵ (نوبت دوم) به ۵ (نوبت نخست) است.

بودجه بندی عربی ۱ مشترک خرداد ماه