بایگانی برچسب: s

آیات و احادیث فارسی

فارسی دهم آموزه یکم تا نهم
درسمتنترجمانی
۲ ص ۲۰حاسِبوا قَبْلَ أنَ تُحاسَبوابه حساب خود برسید، پیش از اینکه به حسابتان رسیدگی شود.
۳ ص ۳۵شَرَفُ المَکانِ باِلمَکینِارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.
۳ ص ۳۵و بذَل مُهجَتهَ فبک لیِستنقذ عبادک منِ الجَهاله و حَیره الضَّلاله.او، حسین (ع)، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانیِ گمراهی نجات بخشد.
۵ ص ۴۱الدّهرُ یوَمانِ یومٌ لکَ و یوَمٌ عَلیَکروزگار دو روز است: روزی به سود تو و روزی به زیانت
۵ ص ۴۱کلُّ نفسٍ ذائقهُ الموت.هر کس مرگ را چشنده است.
۵ص ۴۳لافتی إلا علی؛ لاسیف إلا ذوالفقارهیچ جوانمردی جز علی نیست، هیچ شمشیری جز ذوالفقار نیست
۶ ص ۴۹وَ مَن یَتَوَکَّل عَلیَ الله فَهُوَ حَسبُهُو هر کس به خداوند کارهایش را واگذار کند خداوند برای او بسنده است.
۷ ص ۵۴و مَکَروا و مَکَرَالله وَاللهُ خیرُالماکِرینو[دشمنان] مکر ورزیدند و خدا [در پاسخشان] مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است.
۷ ص ۵۴الصّبرُ مِفتاحُ الفَرَجبردباری کلید گشایش است.
 ۹ ص ۶۰به حقِّ الحقّ و اَهلِهِبه حقّ خداوند حق و اهلش.
۹ ص ۶۰عَزَّ و جَلَّگرامی و بزرگ است.
۹ ص ۶۰جَلَّ جَلالهُ وَعَمَّ نوَالهُشکوهش بزرگ است و دهشش فراگیر.
۹ ص ۷۱والصّافّاتِ صفّاسوگند به فرشتگان/ رزمندگان اسلام/ نمازگزاران صف زننده
آیات و احادیث فارسی دهم
فارسی دهم آموزه دهم تا هجدهم
درسمتنترجمانی
۱۰ص ۸۰ألَٰا بذِکرِالله تطَمئنّ القْلوبهان، دل ها با یاد خدا آرامش می گیرد.
 10ص ۸۱و صَلیَّ الله عُلَیَ محُمَدّ و آلهِ أجمَعیندرود خدا بر پیامبر و همگی خاندانش باد.
۱۱ ص ۸۴وَلاَ تحَسَبَنَّ الذَّینَ قُتلِوا فِی سَبیِلِ الله أمَوَاتاً بل أحیاء عِندَ رَبهِّمْ یُرْزَقُونَو کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده نپندارید؛ بلکه ایشان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند.
۱۴ص۱۱۷کُلّ اناءٍ یَتَرشَّح بمِا فیههر آوندی آنچه را در آن است برون می تراود.
۱۸ص۱۴۳لا تُدرکهُ الابصار و هُوَ یُدرِکُ لابصارچشم ها او را نمی بیند؛ اما او چشم ها را درمی یابد.
۱۶ص۱۲۸تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاءهر کس را بخواهد گرامی می گرداند و هر کس را بخواهد خوار می کند.
۹ ص ۱۵۳ما سوی اللهآنچه بجز خداست، همه موجودات.
آیات و احادیث فارسی دهم
سعید جعفری
سعید جعفری دبیر فارسی، عربی و انگلیسی