بایگانی برچسب: s

گویشهای ایرانی

اصطلاح زبان ها و گویشهای ایرانی را می توان دردو معنا به کار برد: نخست زبان هایی که از شاخه زبانهای هند واروپایی اند و در ایران زمین رواج دارند. دو دیگر زبانهایی که در ایران زمین به کار می روند و سخنگویانی از این زبانها در ایران یافت می شوند. ما در این بخش زبانهای ایرانی را در مفهوم دوم به کار برده ایم. یعنی زبانهایی که در این سرزمین ورجاوند سخنگویانی دارند و گروهی از ایرانیان به این زبانها دهان می گشایند. به هر روی و سان همه زبانهای جهان ارزشمندند و بخشی از فرهنگ بشری را بازمی تابند.

زبان، نیم زبان، گویش و لهجه هنوز مرز دقیق و روشنی ندارند و تعریف دقیق این اصطلاحات بسیار دشوار است. ولی به این دلیل که بسیاری از صفحات این بخش مربوط به گویش است. ازین رو این بخش را گویشهای ایرانی نامیدیم.