گزین گفته

.A journey of a thousand miles begins with a single step

درنوردین راهی دراز و دوردست با گامی‌های خرد و کم دامنه می آغازد. (زبانزد چینی)

Good knots have no rope; But cannot be untied

گره های خوب رسنی ندارند؛ ازین رو باز هم نمی شوند. (زبانزد چینی)

Thomas jefferson: if you ant something you’ve never had you must willing to do something you’ve never done.

توماس جفرسون: اگر چیزی را می­ خواهی که هرگز نداشته­ ای باید قصد کاری را کنی که هرگز انجام نداده ای.

لا تَکُن بِلا حُبّ کَی لا تَشعرُ بِانَّک مَیتٌ مُت فِی الحبِّ وابقِ حیاً لِلابَد. (مولانا)

بی عشق مباش تا خودت را مرده نپنداری. در عشق بمیر تا جاودان زنده بمانی.

اگر خرسی در جنگل تو را دنبال ‌کند، مهم نیست که چقدر تند می‌دوی. مهم این است که از دونده‌ای که کنار توست پیش بیفتی.

Nietzsche: what doesnt kill me make me stronger

هر چه مرا نکشد، نیرومندترم می سازد.