هزج

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

چه مکتوبش نویسم من که باشد خامه ام خام / مگر آن سرو گلرخ برد در نامه ام نام (رشید الدین وطواط)