علوم و فنون ادبی (۱)

تخت جمشید-شیر و گاو
کماندار

زمان تدریس این کتاب، ۲ ساعت در هفته و نوع آزمون کتبی است.