عربی (۲)

اینستاگرام: jafari.saeed.ir

شبکه تلگرامی: Js_ir@

تدریس خصوصی برای درست فارسی؛ عربی و علوم و فنون ادبی: ۰۹۳۷۶۷۹۷۸۵۲

سعید جعفری

عربی ۲ هشتک امتحان(سعید جعفری)